داروی آنتی تیموسیت گلوبولین
Antilymphocyte Immunoglobulins

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز

موارد مصرف:
توجه: پیش از مطالعه این تک نگار، مراجعه به تک نگارکلی ایمنوگلوبولین ها ضروری است.

برای جلوگیری از رد پیوند آلوگرافت کلیه و برای درمان کم خونی آپلاستیک متوسط تا شدید (در بیمارانی که قابلیت پیوند مغز استخوان را ندارند) استفاده می شود. به عنوان کاهنده سیستم ایمنی در پیوند کبد، مغز استخوان، قلب و سایر اعضاء نیز مصرف می شود. اگر چه تأثیر این فرآورده به طور قطعی تأیید نشده است، در درمان مولتیپل اسکلروزیس، میاستنی گراو، اسکلرودرما، آپلازیای گلبول های قرمز نیز استفاده می شود.

مکانیسم اثر:
این فرآورده حاوی پادتن های پلی کلونال بر علیه لنفوسیت های انسانی می باشد که از تصفیه سرم حیوانات مصون شده بر علیه این نوع سلول ها به دست می آید. به عنوان کاهنده سیستم ایمنی با اثر اختصاصی بر روی لنفوسیت های وابسته به تیموس را کاهش می دهد و بدینوسیله باعث تقلیل سطح ایمنی سلولی و هورمورال می شود. ATG باعث می شود در بیشتر از 80% موارد بافت پیوندی برای یک سال حفظ شود.

فارماکوکینتیک:
شروع اثر سریع دارد. با انفوزیونmg/kg/day 10 اوج غلظت سرمی بعد از 5 روز حاصل می شود. نیمه عمر متوسط آن 7/5 روز می باشد. در حدود 1% آن از طریق ادرار و به طور تغییر نیافته دفع می شود.

منع مصرف:
برای بیماران با سابقه واکنشهای شدید سیستمیک متعاقب تجویز قبلی دارو یا هر گاماگلوبولین اسبی نباید مصرف شود.

عوارض جانبی:
تب، لرز، کاهش تعداد سایر گلبولهای سفید و پلات ها، واکنشهای پوستی(جوش، کهیر، خارش، تورم و قرمزی)، کاهش تعداد پلاکت ها، عفونت های سیستمیک، سردرد، درد مفاصل و درد عضلانی از عوارض جانبی شایع این دارو می باشند.

تداخلات دارویی:
منع مصرف همزمان: BCG؛ Natalizumab؛ Pimecrolimus؛ Tacrolimus؛ Vaccines (Live)

Antithymocyte globulin غلظت یا اثرات این داروها را افزایش می دهد:
Leflunomide، Natalizumab، Vaccines (live)

غلظت یا اثرات Antithymocyte globulin با این داروها افزایش می یابد:
Denosumab، Pimecrolimus، Roflumilast، Tacrolimus، Vaccines (live)

Antithymocyte globulin غلظت یا اثرات این داروها را کاهش می دهد:
BCG، Coccidioidin Skin test، Sipuleucel-T، Vaccines (inactivated)، Vaccines (live)

غلظت یا اثرات Antithymocyte globulin با این داروها کاهش می یابد: Echinacea

هشدار ها:
1. این دارو فقط باید توسط پزشکان متخصص و مجرب در استفاده داروهای کاهنده سیستم ایمنی و درمان بیماران با پیوند کلیه تجویز شود. همچنین در مراکز تخصصی مجهز به وسایل آزمایشگاهی و درمانی مورد نیاز، بیماران می توانند تحت درمان با این دارو قرار گیرند.
2. در صورت بروز کاهش گلبول های سفید یا پلاکت ها مصرف دارو باید قطع شود. در صورت همولیز، انتقال اریتروسیت ها و تزریق مانیتول، فورزماید، بیکربنات سدیم و مایعات ضروری است. در صورت همولیز شدید، قطع مصرف دارو الزامی است.
3. واکنشهای آنافیلاکتیک نادر و شدید می باشند و امکان دارد در هر زمانی در دوره درمان اتفاق بیافتد. در این صورت انفوزیون را باید فوراً قطع و 3/0 میلی لیتر اپی نفرین 1:1000 داخل عضلانی تزریق کرد. در چنین حالتی، درمان را نباید مجدداًآغاز کرد.

توصیه های دارویی:
1. از آنجایی که این دارو همراه با کورتیکوستروئیدها و آنتی متابولیت ها تجویز می شود، بروز عفونت را در بیمار باید به دقت کنترل کرد. اگر عفونت ظاهر شد، درمان عفونت باید آغاز گردد. ادامه مصرف این دارو به شرایط بالینی بیمار بستگی دارد.
2. هنگامی که مقدار مصرف سایر داروهای کاهنده سیستم ایمنی که به طورهمزمان با این دارو استفاده می شوندتقلیل یابد، واکنشهایی نسبت به دارو ایجاد می شود که قبلاً توسط داروهای دیگر پنهان شده بودند.
3. تجویز پروفیلاکتیک یا درمان با آنتی هیستامین یا کورتیکوستروئیدها می تواند تب و لرز، خارش و قرمزی پوست ناشی از این دارو را کنترل کند.
4. به دلیل اینکه انفوزیون این دارو از وریدهای محیطی باعث التهاب وریدی می شود، با تزریق در وریدهای با جریان زیاد می توان از این واکنش جلوگیری نمود.
5. فرآورده را در 8-2 درجه سانتی گراد نگهداری نمائید. از انجماد آن جلوگیری کنید و در صورت انجماد آن را دور بریزید. قبل از انفوزیون وریدی، دارو را باید در سرم نمکی رقیق نمود. به منظور جلوگیری از تماس داروی رقیق نشده با هوای داخل بطری، ابتدا بطری سرم را باید وارونه و تمام مقدار مورد نیاز برای یک روز را باید به سرم نمکی اضافه نمود(غلظت دارو نباید از mg/ml 1 تجاوز کند). به دلیل اینکه غلظت کم نمک موجب رسوب نمودن دارو می شود، رقیق نمودن دارو در محلول دکستروز توصیه نمی شود. انفوزیون یک نوبت باید طی 4 ساعت یا بیشتر انجام شود. فرآورده رقیق شده تا 12 ساعت قابل استفاده می باشد.