آمپول آنکور ANECUR
آمپول آنسیس ANECIS
آمپول نیمبکس NIMBEX
آمپول تراکریوم TRACRIUM
آمپول آتراکوریوم ATRACURIUM
آمپول آتراکوریوم ATRACURIUM
آمپول آتراکورال اتراکورال ATRACURAL
آمپول آتراکوریوم-هاملن ATRACURIUM-HAMELN

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Atracurium Besilate
گروه دارویی: Neuromuscular Blockers
داروهای مسدود کننده عصب- عضله


مصرف در بارداری:
موارد مصرف:

آتراکوریوم به عنوان داروی بیهوشی برای شل کردن عضلات و تسهیل کنترل بیمار طی تنفس مصنوعی مکانیکی مصرف می شود. همچنین برای لوله گذاری داخل نای و جراحی هایی که نسبتاً طولانی مدت هستند و شل شدن عضلات در آنها ضرورت دارد، به کار می رود. همچنین در درمان کاهش شدت انقباضات عضلانی ناشی از حملات تشنجی مصرف شده است.


مکانیسم اثر:

آتراکوریوم با استیل کولین در اتصال به گیرنده های کولینرژیک صفحه محرکه انتهایی رقابت و با مهار انتقال عصبی پاسخ صفحه محرکه انتهایی به استیل کولین را کاهش می دهد و باعث فلج عضلات اسکلتی می شود.


فارماکوکینتیک:

نیمه عمر دفع دارو 20 دقیقه است. زمان رسیدن به حداکثر اثر دارو 10-7/1 دقیقه است. دفع دارو کلیوی و صفراوی است. بعد از تزریق دارو در بیهوشی متعادل، 25 درصد پاسخ پرشی عضلات در 45-35 دقیقه و 95 درصد پاسخ در 70-60 دقیقه به حالت عادی بازمی گردد. در بیهوشی متعادل 30 دقیقه و در بیهوشی استنشاقی 40 دقیقه بعد از شروع هوشیاری 95 درصد پاسخ عضلانی به حالت عادی می گردد.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

  1. با محلول های قلیایی(مثل باربیتورات تزریقی) مخلوط نشود چون غیر فعال شده و رسوب می نماید. همچنین با محلول رینگرلاکتات رقیق نشود چون تخریب دارو سریعتر صورت می گیرد.
  2. در بیمارانی که آزاد شدن هیستامین ممکن است خطرناک باشد، بیماری عصبی- عضلانی، اختلالات شدید الکترولیت یا کارسینوما، مقدار مصرف دارو، به دلیل افزایش انسداد عصبی- عضلانی و مشکل در هوشیابی، باید کاهش یابد. مصرف زیاد دارو ممکن است باعث آزاد شدن ناگهانی هیستامین شود.
  3. تزریق سریع داخل وریدی و یا مقادیر زیاد دارو ممکن است باعث آزاد شدن ناگهانی هیستامین شود.
  4. مصرف مقادیر بیش از حد دارو ممکن است منجر به ضعف مدام تنفسی یا آپنه و کلاپس قلبی عروقی شود. برای به حداقل رساندن خطر مصرف بیش از حد، توصیه می شود از تحریک کننده اعصاب محیطی، برای پیشگیری پاسخ بیمار به دارو استفاده شود.


عوارض جانبی:

کاهش فشار خون، قرمز شدن پوست، گلودرد و لارنگواسپاسم از عوارض جانبی مهم و نسبتاً‌ شایع دارو می باشند.


تداخل دارویی:

دارو با آمینوگلیکوزیدها، بی حس کننده های موضعی تزریقی، کاپرئومایسین، لینکومایسین، پلی میکسین ها، پروکائین آمید، کینیدین و ایپوئیدها تداخل دارد.


نکات قابل توصیه:

  1. دارو از راه وریدی تزریق شود چون از راه عضلانی ممکن است باعث تحریک بافت شود.
  2. دارو اثر شناخته شده ای روی هوشیاری یا آستانه درد ندارد بنابراین به عنوان داروی کمکی در جراحی، باید مقدار کافی از داروی بیهوشی در دسترس باشد.
  3. در هیپوترمی طول و شدت اثر دارو افزایش می یابد.
  4. دارو نمی تواند مانع برادیکاردی ناشی از بیهوش کننده ها یا ضد دردهای مخدر شود، لذا با مصرف توام آتراکوریوم برادیکاردی ممکن است بروز کند. مصرف دارو در بیماران قلبی مبتلا به تاکیکاردی، کم خطر است.
  5. مقدار مصرف دارو در صورت مصرف همزمان با بیهوش کننده های عمومی مثل اتر، انفلوران و ایزوفلوران باید به 50-33 درصد کاهش یابد یا مقدار مصرف آن باید توسط یک تحریک کننده اعصاب محیطی تعیین شود. میزان این کاهش با هالوتان کمتر است.


مقدار مصرف:

بزرگسالان: ابتدا به صورت وریدیmg/kg0/5-0/4 یا در بیمارانی که آزاد شدن هیستامین در آنها خطرناک است mg/kg0/4-0/3 تزریق آهسته و یا در نوبت های منقسم در یک دقیقه مصرف می شود. در بیمارانی که با انفلوران یا ایزوفلوران بیهوش شده اند mg/kg 0/35-0/25 تزریق می شود. میزان این کاهش با هالوتان کمتر است. در مورد بیمارانی که به منظور لوله گذاری داخل نای تحت بیهوشی متعادل، سوکسینیل کولین دریافت کرده اند، مقدار mg/kg 0/4-0/3 تزریق می شود. در صورت استفاده از بیهوش کننده قویتر مقدار کمتری دارو مورد نیاز است. اثرات سوکسینیل کولین که با استفاده از یک تحریک کننده اعصاب محیطی اندازه گیری می شود، قبل از مصرف آتراکوریوم باید از بین رفته باشد. به عنوان مقدار مصرف مکمل به صورت وریدی mg/kg 0/1-0/8 ، 45-12 دقیقه بعد از مصرف اولیه بکار می رود. سپس هر 25-15 دقیقه بر حسب نیاز و یا انفوزیون وریدی به میزان mg0/5-0/3(پس از برطرف شدن اثر مصرف وریدی اولیه دارو) بکار می رود. در بیهوشی متعادلmg/kg/min 0/1-0/009 به کار می رود تا زمانی که میزان بلوک عصبی-عضلانی به دست آید، سپس سرعت انفوزیون بر اساس نیاز و پاسخ بیمار تنظیم می شود. عموماً بیماران به مقادیر mg/kg/min 0/1-0/009 به کار می رود تا زمانی که میزان بلوک عصبی-عضلانی به دست آید، سپس سرعت انفوزیون بر اساس نیاز و پاسخ بیمار تنظیم می شود. عموماً بیماران به مقادیر mg/kg/min0/002 و یا0/015 mg/kg/min نیاز دارند. در بیمارانی که با انفلوران یا ایزوفلوران بیهوش شده اند میزان انفوزیون به 33/0 کاهش می یابدو در مواردی که از هالوتان استفاده شود این کاهش کمتر است. در بای پس قلبی به دلیل هیپرتومی سرعت انفوزیون تا 50 درصد کاهش می یابد.
کودکان: در کودکان یک ماهه تا دو ساله که با هالوتان بیهوش شده باشند ابتدا mg/kg0/4-0/3 و در کودکان دو ساله و بالاتر مقدار مصرف مثل بزرگسالان است. دفعات مصرف مقدار نگهدارنده ممکن است بیشتر از بزرگسالان باشد.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir اشکال دارویی:

Injection:10 mg/ml
Injection : 5 mg/ml


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول نیمبکس 2 میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
GSK [ ایتالیا ]
جهان بهبود
آمپول نیمبکس 2میلی گرم/میلی لیتر 2.5 میلی لیتر
GSK [ ایتالیا ]
جهان بهبود
آمپول نیمبکس 2 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
GSK [ ایتالیا ]
جهان بهبود
آمپول تراکریوم 10 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
GSK [ ایتالیا ]
جهان بهبود
آمپول تراکریوم 10 میلی گرم/میلی لیتر 2.5 میلی لیتر
GSK [ ایتالیا ]
جهان بهبود
آمپول آتراکوریوم-هاملن 10میلی گرم/میلی لیتر 2.5 میلی لیتر
HAMELN [ آلمان ]
داروسازی بهستان تولید
آمپول آتراکوریوم-هاملن 10میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
HAMELN [ آلمان ]
داروسازی بهستان تولید
آمپول آتراکوریوم 10میلی گرم/میلی لیتر 2.5 میلی لیتر
HOSPIRA [ استرالیا ]
شفایاب گستر
آمپول آتراکوریوم 10میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
HOSPIRA [ استرالیا ]
شفایاب گستر
آمپول آنکور 50میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی ابوریحان [ ایران ]

آمپول انکور 25 میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی ابوریحان [ ایران ]

آمپول آنسیس 2 میلی گرم/میلی لیتر
داروسازی ابوریحان [ ایران ]

آمپول اتراکورال 25میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی البرز دارو [ ایران ]

آمپول آتراکورال 50 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی البرز دارو [ ایران ]

آمپول آتراکورین 50 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی ایران هورمون [ ایران ]

آمپول اتراکورین 25 میلی گرم/2.5 میلی لیتر
داروسازی ایران هورمون [ ایران ]

آمپول آتراکوریوم کاسپین 50 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
NIMBEX Injection 2 mg/ml,10 ml
GSK [ ITALY ]
جهان بهبود
NIMBEX Injection 2 mg/ml,2.5 ml
GSK [ ITALY ]
جهان بهبود
NIMBEX Injection 2 mg/ml,5 ml
GSK [ ITALY ]
جهان بهبود
TRACRIUM Injection 10 mg/ml,5 ml
GSK [ ITALY ]
جهان بهبود
TRACRIUM Injection 10 mg/ml,2.5 ml
GSK [ ITALY ]
جهان بهبود
ATRACURIUM-HAMELN Injection 10 mg/ml,2.5 ml
HAMELN [ GERMANY ]
داروسازی بهستان تولید
ATRACURIUM-HAMELN Injection 10 mg/ml,5ml
HAMELN [ GERMANY ]
داروسازی بهستان تولید
ATRACURIUM Injection 10mg/ml,2.5 ml
HOSPIRA [ AUSTRALIA ]
شفایاب گستر
ATRACURIUM Injection 10mg/ml, 5 ml
HOSPIRA [ AUSTRALIA ]
شفایاب گستر
ANECUR 50MG/5ML AMP
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]

ANECUR 25MG/2.5ML AMP
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]

ANECIS 2MG/ML 10ML INJ
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]

ATRACURAL 25MG/2.5ML AMP
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]

ATRACURAL 50MG/5ML AMP
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]

ATRACORIN 50MG/5ML AMP
داروسازی ایران هورمون [ IRAN ]

ATRACORIN 25MG/2.5ML AMP
داروسازی ایران هورمون [ IRAN ]

ATRACURIUM CASPIAN 50MG/5ML AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]