اطلاعات داروی الگلوکراز Alglucerase

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: -

موارد مصرف:

آنزیم β-glucocerebrosidase 

آنزیم جایگزین در بیماران با گوشر (Gaucher disease) تایپ 1و 3

مکانیسم اثر:

بیماری گوشر ناشی از کمبود آنزیم β-glucocerebrosidase است. این آنزیم سبب هیدرولیز glucocerebroside به گلوکز و سرامید می شود.کمبود این آنزیم سبب تجمع glucocerebroside در لیزوزوم های سلول های رتیکواندوتلیال بویژه ماکروفاژها می شود. با تجویز این دارو کمبود آنزیمی بیماران جبران می شود.

فارماکوکینتیک:

نیمه عمر دفعی دارو بین 3.6-10.4 دقیقه می باشد

عوارض جانبی:

تب، لرز، فلاشینگ، تهوع، استفراغ، اسهال، کهیر، آنژیوادم، هایپوتنشن، واکنش های حساسیتی.

اشکال داروئی:

IMIGLUCERASEاطلاعات داروی الگلوکراز Alglucerase 400IU VIAL  

[ویال ایمی گلوسراز]