اکسی فن بوتازون Oxyphenbutazone

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Oxyphenbutazone
گروه دارویی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics
داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

یک متابولیت فنیل بوتازون و به عنوان یک NSAID است.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

اثرات جانبی اکسی فن بوتازون بر روی خون ممکن است شایعتر از فنیل بوتازون باشد.
ممکن است باعث ایجاد حملات حاد پورفیری شود.


تداخل دارویی:

همانند NSAID ها.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):