پودر لئوفلیزه فنهدی FANHDI
پودر لئوفلیزه ایمیونیت IMMUNATE
پودر لئوفلیزه ایمیونات IMMUNATE
پودر قابل تزریق کوگنات KOGENATE
پودر لئوفلیزه بریات پی BERIATE P
پودر قابل تزریق اموکلوت EMOCLOT
پودر قابل تزریق اکتانات OCTANATE
پودر لئوفلیزه کوات-دی وی آی KOATE-DVI
پودر لئوفلیزه هاموکتین اس دی اچ HAEMOCTIN SDH

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Factor VIII
گروه دارویی:     Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics
افزایش دهنده پلاسما و خون ساز


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
مشتقات خون (ضد هموفیلی A).
هموفیلی A (کمبود فاکتور VIII).

مکانیسم اثر:
این دارو سبب مهار تبدیل پروترومبین به ترومبین می شود.

فارماکوکینتیک:
فراورده ای انسانی ویا نوترکیب فاکتور VIIIدارای نیمه عمر حدود 12 ساعت می باشند.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
لرز، سردرد، کهیر، احتمال بروز همولیز اینتراواسکولار در بیماران با گروه خونی A, B, AB که دوزهای زیاد و یا مکرری از فاکتور VIIIرا دریافت می کنند، احتمال بروز هپاتیت C، B و HIV ناشی از دریافت فراورده های آلوده به ویروس.

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
دوزاژ با توجه به شرایط بیمار متغیر است. در بزرگسالان دوز 1unit/kg اینترنشنال سبب افزایش غلظت های پلاسمایی فاکتور 8 به میزان 2% می شود. فرمول محاسبه دوز مورد نیاز به قرار زیر می باشد:
Units= wt (kg) *o.5*% desired increase (of normal)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
پودر لئوفلیزه ایمیونیت 500 واحد    
BAXTER [ اتریش ]
         کار و اندیشه
پودر لئوفلیزه ایمیونات 250 واحد    
BAXTER [ اتریش ]
         کار و اندیشه
پودر قابل تزریق کوگنات 500 واحد    
BAYER [ امریکا ]
         شفایاب گستر
پودر قابل تزریق کوگنات 250 واحد    
BAYER [ امریکا ]
         شفایاب گستر
پودر لئوفلیزه هاموکتین اس دی اچ 500واحد    
BIOTEST [ آلمان ]
         درمان آرا
پودر لئوفلیزه بریات پی 500 واحد    
CSL BEHRING [ آلمان ]
         اوین دارو
پودر لئوفلیزه بریات پی 250 واحد    
CSL BEHRING [ آلمان ]
         اوین دارو
پودر لئوفلیزه فنهدی 500واحد    
GRIFOLS [ اسپانیا ]
         داروسازی دارو درمان پارس
پودر قابل تزریق اموکلوت 500 واحد    
KEDRION [ ایتالیا ]
         بهستان دارو
پودر قابل تزریق اکتانات 500 واحد    
OCTAPHARMA [ اتریش ]
         شفایاب گستر
پودر لئوفلیزه کوات-دی وی آی 500 واحد    
TALECRIS [ امریکا ]
         گسترش بازرگانی داروپخش
پودر لئوفلیزه کوات-دی وی آی 250 واحد    
TALECRIS [ امریکا ]
         گسترش بازرگانی داروپخش

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
IMMUNATE Injection,Powder,Lyophilized 500 IU    
BAXTER [ AUSTRIA ]
         کار و اندیشه
IMMUNATE Injection,Powder,Lyophilized 250 IU    
BAXTER [ AUSTRIA ]
         کار و اندیشه
KOGENATE Injection,Powder,Lyophilized 500 IU    
BAYER [ USA ]
         شفایاب گستر
KOGENATE Injection,Powder,Lyophilized 250 IU    
BAYER [ USA ]
         شفایاب گستر
HAEMOCTIN SDH Injection,Powder,Lyophilized 500 IU    
BIOTEST [ GERMANY ]
         درمان آرا
BERIATE P Injection,Powder,Lyophilized 500 IU    
CSL BEHRING [ GERMANY ]
         اوین دارو
BERIATE P Injection,Powder,Lyophilized 250 IU    
CSL BEHRING [ GERMANY ]
         اوین دارو
FANHDI Injection,Powder,Lyophilized 500 IU    
GRIFOLS [ SPAIN ]
         داروسازی دارو درمان پارس
EMOCLOT Injection,Powder 500 IU    
KEDRION [ ITALY ]
         بهستان دارو
OCTANATE Injection,Powder,Lyophilized 500 U    
OCTAPHARMA [ AUSTRIA ]
         شفایاب گستر
KOATE-DVI Injection,Powder,Lyophilized 500 IU    
TALECRIS [ USA ]
         گسترش بازرگانی داروپخش
KOATE-DVI Injection,Powder,Lyophilized 250 IU    
TALECRIS [ USA ]
         گسترش بازرگانی داروپخش