اطلاعات داروی بیس فسفونات ها Bisphosphonates

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: داروهای استخوان ساز

موارد مصرف:

  1. پیشگیری و درمان اوستئوپوروز بعد از یائسگی
  2. بیماری پاژه
  3. اوستئوپوروز ناشی از مصرف گلوکوکورتیکوئید (در بیمارانی که میزان 7.5mg یا بیشتر از پردنیزون یا دیگر اکی والانت ها را در روز مصرف می کنند).