اطلاعات داروی قرص الیرون ELIRON
اطلاعات داروی قرص اکسجاد EXJADE
اطلاعات داروی قرص اسورال OSVERAL
اطلاعات داروی قرص دفروکسیروکس EFERASIROX

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): 
گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شل کننده ها و آنتاگونیست ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
NOVARTIS داروسازی آوه سینا داروسازی ابوریحان داروسازی اسوه

موارد مصرف:

Treating high levels of iron in the blood.

Deferasirox is an iron-chelating agent. It works by binding to the extra iron in the blood and removing it from the body.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:

Deferasirox may cause severe and sometimes fatal kidney problems or liver problems. The risk may be greater in patients who already have kidney or liver problems. Lab tests, including kidney and liver function, will be performed while you use deferasirox to check for these problems. Be sure to keep all doctor and lab appointments.

Deferasirox may also cause severe and sometimes fatal stomach or bowel bleeding. The risk may be greater in elderly patients who have advanced blood or bone marrow cancer and/or low blood platelet counts.

Tell your doctor if you develop symptoms of kidney problems (eg, decreased urination) or liver problems (eg, yellowing of the skin or eyes; dark urine; pale stools; severe or persistent nausea, stomach pain, or loss of appetite). Tell your doctor if you develop symptoms of stomach or bowel bleeding (eg, stomach pain; black, tarry stools; vomit that looks like coffee grounds).


عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص اکسجاد 125 میلی گرم
NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر
قرص اکسجاد 250 میلی گرم
NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر
قرص اکسجاد 500 میلی گرم
NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر
قرص دفروکسیروکس اوه سینا 500 میلی گرم
داروسازی آوه سینا [ ایران ]

قرص دفروکسیروکس اوه سینا 125 میلی گرم
داروسازی آوه سینا [ ایران ]

قرص دفروکسیروکس اوه سینا 250 میلی گرم
داروسازی آوه سینا [ ایران ]

قرص الیرون 500 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]

قرص الیرون 250 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]

قرص الیرون 125 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]

قرص اسورال 500 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]

قرص اسورال 125 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]

قرص اسورال 250 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
EXJADE Tablet 125 mg
NOVARTIS [ SWITZERLAD ]
شفایاب گستر
EXJADE Tablet 250 mg
NOVARTIS [ SWITZERLAD ]
شفایاب گستر
EXJADE Tablet 500 mg
NOVARTIS [ SWITZERLAD ]
شفایاب گستر
DEFERASIROX AVICENNA 500MG TAB
داروسازی آوه سینا [ IRAN ]

DEFERASIROX AVICENNA 125MG TAB
داروسازی آوه سینا [ IRAN ]

DEFERASIROX AVICENNA 250MG TAB
داروسازی آوه سینا [ IRAN ]

ELIRON® 500MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]

ELIRON® 250MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]

ELIRON® 125MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]

OSVERAL® 500MG TAB
داروسازی اسوه [ IRAN ]

OSVERAL® 125MG TAB
داروسازی اسوه [ IRAN ]

OSVERAL® 250MG TAB
داروسازی اسوه [ IRAN ]