اطلاعات داروی ربارب Rhubarb (ایرالوکس Iralvex) (قطره)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Rhubarb
گروه دارویی:     Gastrointestinal Drugs
داروهای گوارشی


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
رناس یک آنتراکونیون مسهل است که مشابه با سنا مصرف می شود. هم چنین به خاطر وجود تانین و مشتقات اسید گالیک دارای خواص انقباضی می باشد.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
همانند آنچه در مورد سنا (senna) گفته شد.

تداخل دارویی:
 نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
قطره ایرالوکس    
داروسازی گل دارو [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
Iralvex drop    
داروسازی گل دارو [ IRAN ]