کیسه سدیم کلراید SODIUM CHLORIDE
سرم شستشو سدیم کلراید SODIUM CHLORIDE
شیشه سدیم کلراید دی پی SODIUM CHLORIDE DP

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Sodium Chloride(Irrigation)
گروه دارویی: Electrolytes
الکترولیت ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
دارو پخش - کارخانه داروسازی شهید قاضی داروسازی شیراز سرم فرآورده های تزریقی دارویی ایران
داروسازی ثامن

موارد مصرف:

این محلول برای شستشوی حفرات بدن، بافت ها یا زخم ها، کاتتر قرار داده شده در مسیر راه و لوله های درناژ در جراحی مصرف می شود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:

محلول های حاوی الکترولیت در طول اعمال جراحی که مستلزم به کار بردن جریان الکتریکی هستند، نباید مصرف شوند.


هشدارها:

  1. جذب سیستمیک این محلول ممکن است موجب افزایش بارمایع یا الکترولیت بدن و در نتیجه رقیق شدن الکترولیت های سرم، زیاد شدن آب بدن، حالات احتقانی یا خیز ریوی شود.
  2. مصرف این محلول برای شستشوی مجاری ادراری در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه یا اختلال قلبی-ریوی باید با احتیاط صورت گیرد.
  3. در صورت بروز عوارض جانبی، زیادی آب بدن یا افزایش بارالکترولیت بدن، مصرف دارو باید قطع شود.


عوارض جانبی:

در صورت عدم رعایت روشهای دقیق و آلوده شدن محلول، ممکن است عفونت ایجاد شود. همچنین، در صورتی که کاتترها یا لوله های درناژ خوب کار گذاشته نشوند، ممکن است منجر به انفیلتراسیون اندامها یا حفراتی که مورد نظر نبوده اند، شود. به کار بردن حجم یا فشار بیش از حد هنگام شستن حفرات بسته، ممکن است موجب اتساع یا پارگی بافتها شود.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

از تزریق محلول شستشو دهنده باید خودداری شود.


مقدار مصرف:

مقدار مصرف یک محلول شستشودهنده به حجم یا سطح عضوی که باید شسته شود و نیز روش کار، بستگی دارد.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

For Irrigation:0.9%


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
شیشه سدیم کلراید دی پی 0.9%
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

کیسه 3 لیتری سدیم کلراید ثامن 0.9%
داروسازی ثامن [ ایران ]

کیسه 2 لیتری سدیم کلراید ثامن 0.9%
داروسازی ثامن [ ایران ]

سرم شستشو سدیم کلراید قاضی 1 لیتری
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]

سرم شستشو سدیم کلراید شیراز سرم 0.9% 1 لیتری
داروسازی شیراز سرم [ ایران ]

سرم شستشو سدیم کلراید شیراز سرم 0.9% 0.5 لیتری
داروسازی شیراز سرم [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
SODIUM CHLORIDE 0.9% DP1L IRRIGATION P-BOTTLE
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% DP 0.5L IRRIGATION P-BOTTLE
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 0.5L IRRIG P-BOTTLE
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 3L IRRIG P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 2L IRRIGATION P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 1L IRRIG P-BOTTLE
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% GHAZI 1L IRRIG P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% GHAZI 0.5L IRRIG P-BOTT
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% SHIRAZ SERUM 1L IRRIGATION P
داروسازی شیراز سرم [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% SHIRAZ SERUM 0.5L IRRIGATION
داروسازی شیراز سرم [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% IPP 0.5L IRRIG P-BOTT
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% IPP 1L IRRIGATION P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]