سرم تزریقی سدیم کلراید Sodium Chloride INF

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Sodium Chloride INF
گروه دارویی: Electrolytes
الکترولیت ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
ACS DOBFAR INFO SA داروسازی ثامن داروسازی شهید قاضی فرآورده های تزریقی دارویی ایران
دارو پخش - کارخانه

موارد مصرف:

محلول ایزوتونیک (9/0 درصد کلرور سدیم یا محلول نمکی نرمال) به عنوان جانشین شونده در حالاتی که با از دست رفتن کلرور سدیم یا آب بدن همراه است، مصرف می شود. محلول هیپرتونیک پنج درصد کلرور سدیم، در کمی سدیم و کلرور خون به علت از دست رفتن الکترولیت ها، رقیق شدن مایعات بدن به علت مصرف بیش از حد آب همچنین در درمان فوری تخلیه شدید نمک بدن به کار می رود.


مکانیسم اثر:

کلرور سدیم نمک اصلی در نگهداری فشار اسموتیک مؤثر پلاسما است.


فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:

در صورت افزایش، طبیعی بودن و یا حتی کم شدن جزئی غلظت سرمی سدیم یا کلرور ، محلول پنج درصد این دارو نباید مصرف شود.


هشدارها:

  1. در موارد زیر، مصرف این دارو باید با احتیاط صورت گیرد:نارسایی احتقانی قلب ، بی کفایتی شدید کلیه، احتباس سدیم همراه با خیز.
  2. انفوزیون مقادیر بیش از یک لیتراز محلول ایزوتونیک، ممکن است غلظت سرمی سدیم و کلرور را بیش از حد طبیعی افزایش دهد و منجر به بروز زیادی سدیم خون شود. همچنین می تواند باعث از دست رفتن یون های بی کربنات و در نتیجه بروز اسیدوز گردد.
  3. تجویز محلول ایزوتونیک، هنگام جراحی یا بلافاصله پس از آن ممکن است باعث احتباس مقادیر بیش از حد سدیم شود.
  4. تزریق محلول های وریدی می تواند سبب افزایش بار مایع یا مواد موجود درمحلول و در نتیجه رقیق شدن الکترولیت های سرم، افزایش بیش از حد آب بدن، حالات مرضی همراه با احتقان یا خیز ریوی شود.

عوارض جانبی:

تب، عفونت در محل تزریق، ترومبوز وریدی یا التهاب ورید در محل تزریق، زیادی سدیم یا کلرور خون، نشت محلول تزریقی به بافت های اطراف رگ و زیادی حجم خون با تزریق این دارو گزارش شده است.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

  1. ارزیابی بالینی و انجام آزمون های آزمایشگاهی به طور منظم برای پیگیری تغییرات در تعادل مایع بدن، غلظت الکترولیت ها و تعادل اسید-باز ضروری است.
  2. محلول انفوزیون پنج درصد باید به آرامی و با احتیاط تزریق شود تا از بروز خیز ریوی جلوگیری شود.


مقدار مصرف:

مقدار مصرف معمول برای بزرگسالان از محلول 9/0 درصد برای جبران کمبود الکترولیت ها مقدارlit/day 1 یا بر حسب نیاز بیمار، می باشد. برای استفاده از محلول پنج درصد، ابتدا مقدار سدیم از دست رفته را باید محاسبه و پس از آن نصف مقدار محاسبه شده را طی 8 ساعت تجویز نمود. سرعت تجویز نباید از ml/hr100 تجاوز کند. درمان تا زمانی که غلظت سدیم سرم به mq/kg 130 برسد یا علائم عصبی بهبود یابد، ادامه داده می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

For Injection: 0.45%
For Injection: 0.9%
For Injection: 5%


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
SODIUM CHLORIDE Injection,Solution 0.9%,250 ml
ACS DOBFAR INFO SA [ SWITZERLAD ]
داروسازی دانا
SODIUM CHLORIDE Injection,Solution 0.9%,100 ml
ACS DOBFAR INFO SA [ SWITZERLAD ]
داروسازی دانا
SODIUM CHLORIDE DAROU PAKSH 0.45% 1L INF
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE DAROU PAKSH 0.45% 500ML INF
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% DP 0.5L INF P-BOTTLE
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% DP 1L INF P-BOTTLE
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 0.5L INF P-BOTTLE
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 0.5L INF P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 250ML INF P-BOTTLE
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 1L INF P-BOTTLE
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 1L INF P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 10ML P-AMP
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 100ML INF P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 100ML INF RECONS.SET
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.45% SAMEN 0.5L INF P-BOTTLE
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.45% SAMEN 0.5L INF P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE SAMEN 0.45% 1L INF P-BOTTLE
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.45% SAMEN 1L INF P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.45% GHAZI 1L INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.45% GHAZI 500ML INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% GHAZI 250ML INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.45% GHAZI 250ML INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% GHAZI 0.5L INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% GHAZI 1L INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% IPP 500ML INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.45% IPP 250ML INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% IPP 250ML INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% IPP 1L INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.45% IPP 0.5L INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.45% IPP 1L INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]