قرص زیپتین ZIPTIN
قرص جانوویا JANUVIA
قرص سیتاویکس Sitavix

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Sitagliptin
گروه دارویی: Antidiabetics
داروهای ضد دیابت 


شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
MERCK SHARP & DOHME داروسازی اسوه داروسازی عبیدی

موارد مصرف:

به همراه رعایت رژیم غذایی و ورزش جهت کنترل دیابت نوع 2 ( غیر وابسته به انسولین ) به عنوان تک دارویی و یا همراه با سایر داروهای ضد دیابت استفاده می شود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص جانوویا 50 میلی گرم
MERCK SHARP & DOHME [ بریتانیا ]
بهستان دارو
قرص جانوویا 25 میلی گرم
MERCK SHARP & DOHME [ بریتانیا ]
بهستان دارو
قرص سیتاویکس 50 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]

قرص سیتاویکس 25 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]

قرص زیپتین 100 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]

قرص زیپتین 50 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]

قرص زیپتین 25 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
JANUVIA 50mg Tab
MERCK SHARP & DOHME [ UK ]
بهستان دارو
JANUVIA Tab 25 mg
MERCK SHARP & DOHME [ UK ]
بهستان دارو
Sitavix 50 mg Tab
داروسازی اسوه [ IRAN ]

Sitavix 25 MG Tab
داروسازی اسوه [ IRAN ]

ZIPTIN 100MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]

ZIPTIN 50MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]

ZIPTIN 25MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]