آمپول NOVOSEVEN نووسون 1 میلی گرم
آمپول NOVOSEVEN نووسون 2میلی گرم
آمپول NOVOSEVEN نووسون 4.8 میلی گرم
آریوسون AryoSeven ویال لئوفلیزه 1.2 میلی گرم

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو: Factor VII
گروه دارویی:  Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics
افزایش دهنده پلاسما و خون ساز


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
مشتقات خون (درمان فقر ژنتیکی فاکتور (VII
a) درمان جایگزین در بیماران با کمبود ژنتیکی فاکتور VII
b) درمان حملات خونریزی و یا پیشگیری از خونریزی همراه با جراحی در بیماران هموفیلی A و هموفیلی B کهب ه ترتیب آنتی بادی در برابر فاکتور 8 و فاکتور 9 در بدنشان تولید می شود.
c) درمان هموفیلی اکتسابی

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
این دارو در بیماران با آرترواسکلروزیس پیشرفته، آسیب های شدید و یا سپتیسمی به علت ریسک تشدید ترومبوز و یا انعقاد داخل عروقی منتشر باید با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی:
واکنش های پوستی خفیف، تب، سردرد، تغییرات فشار خون

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
a) درمان جایگزین در بیماران با کمبود ژنتیکی فاکتور VII: eptacog alfa، فرم فعال فاکتور 7، به میزان 15-30mcg/kg هر 4-6ساعت تا ایجاد هموستاز تجویز می شود.
b) درمان حملات خونریزی و یا پیشگیری از خونریزی همراه با جراحی در بیماران هموفیلی A و هموفیلی B کهب ه ترتیب آنتی بادی در برابر فاکتور 8 و فاکتور 9 در بدنشان تولید می شود: دوز اولیه 90mcg/kg از طریق تزریق بلوث وریدی در خلال 2-5 دقیقه تجویز می شود. تنظیم دوزاژ (رنج 35-120mcg/kg) مطابق با میزان رسپانس تامین می شود.
c) درمان Glanzmann's thrombasthenia: eptacog alfa، فرم فعال فاکتور7، به میزان 15-30mcg/kg هر 4-6 ساعت تا ایجاد هموستاز تجویز می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir


اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
آمپول نووسون 4.8 میلی گرم    
NOVONORDISK [ دانمارک ]
         نوونورد دیسک پارس
آمپول نووسون 1 میلی گرم    
NOVONORDISK [ دانمارک ]
         نوونورد دیسک پارس
آمپول نووسون 2میلی گرم    
NOVONORDISK [ دانمارک ]
         نوونورد دیسک پارس
آریوسون ویال لئوفلیزه 1.2 میلی گرم    
داروسازی آریوژن زیست دارو [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
NOVOSEVEN Injection 4.8 mg    
NOVONORDISK [ DENMARK ]
         نوونورد دیسک پارس
NOVOSEVEN Injection 1 mg    
NOVONORDISK [ DENMARK ]
         نوونورد دیسک پارس
NOVOSEVEN Injection 2 mg    
NOVONORDISK [ DENMARK ]
         نوونورد دیسک پارس
AryoSeven Vial 1.2 mg    
داروسازی آریوژن زیست دارو [ IRAN ]