کپسول FERRO SANOL DUODENAL فروسانول دئودنال 100میلی گرم UCB PHARMA

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو: Ferrous Glycine Sulfate
گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)


مصرف در بارداری:
اطلاعات دارویی:

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو شرکت تولیدکننده توضیحات تولید کننده
کپسول فروسانول دئودنال 100میلی گرم UCB PHARMA


تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو شرکت تولیدکننده توضیحات تولید کننده
FERRO SANOL DUODENAL Capsule 100 mg Fe2+ UCB PHARMA