قرص FLUDROCORTISONE-AR فلودروکورتیزون-ا آر
قرص Fludrocortisone Acetate فلودروکورتیزون استات

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Fludrocortisone Acetate
گروه دارویی: Corticosteroids
کورتیکواستروئیدها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی ابوریحان

موارد مصرف:

این دارو یک میزالوکورتیکوئید است که در درمان نارسایی غده فوق کلیه مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

آدرنوکورتیکوئیدها با عبور از غشاء سلولی با گیرنده های اختصاصی کمپلکس تشکیل داده و با تحریک رونویسی mRNA باعث ساخت پروتئین ها می شوند که مسئول بروز اثرات فیزیولوژیک آنها است.


فارماکوکینتیک:

متابولیسم دارو کبدی و کلیوی است و به صورت متابولیت از طریق کلیه دفع می شود. نیمه عمر دارو 30 دقیقه و طول اثر آن کوتاه مدت است.


موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

سرگیجه، سردرد شدید، زیادی فشار خون، تورم پاها و ضعف غیر عادی از عوارض جانبی دارو هستند.


تداخل دارویی:

مصرف همزمان دارو با آمفوتریسین Bیا استازولامید ممکن است باعث کمی شدید پتاسیم خون گردد. باعث بروز آریتمی قلبی شود مصرف همزمان فلودروکورتیزون با داروهای مدر یا مکمل پتاسیم ممکن است باعث تغییرات شدید پتاسیم خون شود.


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

در درمان نارسایی غده فوق کلیه مقدار mg/day 0/1 همراه با گلوکورتیکوئید مصرف می شود. در صورت بروز زیادی فشار خون مقدار مصرف باید mg/day 0/05 کاهش یابد. در سندرم آدرنوژنیتال mg/day0/2-0/1 در درمان کمی ایدیوپاتیک فشار خون در حالت ایستاده mg/day 0/2-0/05 مصرف می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Tablet: 0.1 mg


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص فلودروکورتیزون-ا آر 0.1 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
FLUDROCORTISONE-AR 0.1MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]