اطلاعات داروی مبورین Mebeverine (کلوفک رتارد COLOFAC RETARD، مبریکس MEBERIX، مبکل MEBECOL، کولومب Colomeb) (قرص، کپسول)

دانلود نرم افزار اطلاعات داروها

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Mebeverine Hydrochloride
گروه دارویی:     Gastrointestinal Drugs
داروهای گوارشی


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
آنتی اسپاسمودیک.
سندروم روده تحریک پذیر

مکانیسم اثر:
دارو دارای اثر آنتی اسپاسمودیک از طریق عملکرد مستقیم روی ماهیچه های صاف دستگاه گوارش می باشد.

فارماکوکینتیک:
دارو پس از مصرف خوراکی سریعا جذب می شود. مبورین به میزان 75% به آلبومین متصل می شود.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
سرگیجه، سردرد، ی خوابی، بی اشتهایی، کاهش ریت قلبی.

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
135mg از راه خوراکی 3بار در روز قبل از غذا
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
کپسول آهسته رهش کلوفک رتارد 200 میلی گرم    
ABBOTT HEALTHCARE S.A.S [ فرانسه ]
         بهستان دارو
قرص کلوفک 135 میلی گرم    
ABBOTT HEALTHCARE S.A.S [ فرانسه ]
         بهستان دارو
قرص مبورین اسوه 135 میلی گرم    
داروسازی اسوه [ ایران ]
         
قرص مبریکس 135 میلی گرم    
داروسازی الحاوی [ ایران ]
         
قرص مبورین-تدافارم 135میلی گرم    
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
         
قرص مبکل 135 میلی گرم    
داروسازی دارو درمان پارس [ ایران ]
         
قرص کلومب 135 میلی گرم    
داروسازی رها [ ایران ]
         
کپسول کولومب پیوسته رهش 200 میلی گرم    
داروسازی رها [ ایران ]
         
قرص مبورین سامی ساز 135 میلی گرم    
داروسازی سامی ساز [ ایران ]
         
قرص مبورین-سها چهارباغ 135 میلی گرم    
داروسازی سها [ ایران ]
         
قرص مبورین فاتک شیمی پارس 135 میلی گرم    
داروسازی فاتک شیمی پارس [ ایران ]
         
کپسول پلت آهسته رهش مبورین هیدروکلراید فارابی 200 میلی گرم    
داروسازی فارابی [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
COLOFAC RETARD Capsule 200 mg,Extended Release    
ABBOTT HEALTHCARE S.A.S [ FRANCE ]
         بهستان دارو
COLOFAC Tablet 135 mg    
ABBOTT HEALTHCARE S.A.S [ FRANCE ]
         بهستان دارو
MEBEVERINE OSVAH 135MG TAB    
داروسازی اسوه [ IRAN ]
         
MEBERIX 135MG TAB    
داروسازی الحاوی [ IRAN ]
         
MEBEVERINE-TEDAPHARM 135MG TAB    
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
         
MEBECOL 135MG TAB    
داروسازی دارو درمان پارس [ IRAN ]
         
COLOMEB 135MG TAB    
داروسازی رها [ IRAN ]
         
Colomeb ER 200 mg capsule    
داروسازی رها [ IRAN ]
         
MEBEVERINE SAMISAZ 135MG TAB    
داروسازی سامی ساز [ IRAN ]
         
MEBEVERINE-SOHA CHARBAGH 135MG TAB    
داروسازی سها [ IRAN ]
         
MEBEVERINE FATAKCHEMIEPARS 135MG TAB    
داروسازی فاتک شیمی پارس [ IRAN ]
         
"Mebeverine Hydrochloride 200 mg ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE, PELLETS"    
داروسازی فارابی [ IRAN ]