قرص گلیکومین GLYCOMIN
قرص گلایکومین GLYCOMIN
قرص گلوکودکس GLUCODEX
قرص گلیفورمین GLIFORMIN
قرص گلی فورمین GLIFORMIN
قرص متوگلامین METOGLAMIN
قرص متفورمین/گلی بن کلامید METFORMIN/GLIBENCLAMIDE

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Metformin+Glibenclamide
گروه دارویی: Antidiabetics
داروهای ضد دیابت 

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی امین داروسازی تهران شیمی داروسازی لقمان داروسازی مینا
داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی فاتک شیمی پارس

موارد مصرف:

به عنوان داروی کمکی جهت کنترل دیابت نوع 2 ( غیر وابسته به انسولین ) به رژیم و ورزش اضافه می شود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص متوگلامین 500/5 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]

قرص گلیفورمین 500/2.5 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]

قرص گلی فورمین 500/5 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]

قرص گلایکومین 500/5 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

قرص گلیکومین 500/2.5 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

قرص متفورمین/گلی بن کلامید فاتک شیمی پارس 500/5 میلی گرم
داروسازی فاتک شیمی پارس [ ایران ]

قرص متفورمین/گلی بن کلامید لقمان 500/5 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]

قرص گلوکودکس 500/5 میلی گرم
داروسازی مینا [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
METOGLAMIN 500/5MG TAB
داروسازی امین [ IRAN ]

GLIFORMIN 500/2.5MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]

GLIFORMIN 500/5MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]

GLYCOMIN 500/5MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

GLYCOMIN 500/2.5MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

METFORMIN/GLIBENCLAMIDE FATAC CHEMIE PARS 500/5MG
داروسازی فاتک شیمی پارس [ IRAN ]

METFORMIN/GLIBENCLAMIDE LOGHMAN 500/5MG TAB
داروسازی لقمان [ IRAN ]

GLUCODEX 500/5MG TAB
داروسازی مینا [ IRAN ]