محلول غلیظ HEMODIALYSIS همودیالیز

محلول غلیظ HEMODIALYSIS ACIDIC

کیسه سرم اکسترانیل EXTRANEAL

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Dialysis Solutions
گروه دارویی: Electrolytes
الکترولیت ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
BAXTER داروسازی ثامن داروسازی عماد درمان پارس داروسازی فاران شیمی تویسرکان
داروسازی بهوزان

موارد مصرف:

این محلول ها برای خارج کردن مواد اضافی و متابولیت ها در بیماران مبتلا به اورمی که با کلیه مصنوعی دیالیز می شوند و همچنین در مسمومیت های حاد مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

محلول های دیالیز، حاوی اوره، کراتینین، اسید اوریک، فسفات یا سایر متابولیت هایی هستند که به طور طبیعی توسط کلیه ها دفع می شوند. از این رو، این مواد به سهولت از خون به داخل محلول دیالیز انتشار می یابند که این امر باعث کاهش غلظت این مواد در خون می شود. غلظت کلرور سدیم و پتاسیم اولیه در خون بیشتر از محلول دیالیز است و لذا این مواد نیز به داخل محلول دیالیز انتشار می یابند. حجم محلول دیالیز به مراتب بیشتر از حجم خون است و این امر به خروج کامل مواد اضافی از خون کمک می کند.


فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

1. قبل از مصرف محلول دیالیز، باید آن را با آب خالص رقیق نمود.
2. احتیاطات لازم بهداشتی برای جلوگیری از آلودگی میکربی محلول دیالیز باید صورت گیرد.


مقدار مصرف:

بر حسب مقدار پتاسیم خون، یکی از انواع محلول های دیالیز مصرف می شود

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کیسه سرم اکسترانیل داخل سفاقی 7.5 گرم/100 میلی لیتر 2000 میلی لیتر تکی
BAXTER [ امریکا ]
کار و اندیشه
کیسه سرم اکسترانیل داخل سفاقی 7.5 گرم/100 میلی لیتر 2000 میلی لیتر دوقلو
BAXTER [ امریکا ]
کار و اندیشه
محلول غلیظ همودیالیز I بهوزان 5 لیتر
داروسازی بهوزان [ ایران ]

محلول غلیظ همودیالیز اسیدی II بهوزان 5 لیتر
داروسازی بهوزان [ ایران ]

محلول غلیظ همودیالیز II بهوزان 5 لیتر
داروسازی بهوزان [ ایران ]

محلول غلیظ همودیالیز اسیدی II ثامن 5 لیتر
داروسازی ثامن [ ایران ]

محلول غلیظ همودیالیز II ثامن 5 لیتر
داروسازی ثامن [ ایران ]

محلول غلیظ همودیالیز I ثامن 5 لیتر
داروسازی ثامن [ ایران ]

محلول غلیظ همودیالیز اسیدی II-عماد 5 لیتر
داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]

محلول غلیظ همودیالیز اسیدی II-عماد 3.78 لیتر
داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]

محلول غلیظ همودیالیز II فاران شیمی 5 لیتر
داروسازی فاران شیمی تویسرکان [ ایران ]

محلول غلیظ همودیالیز اسیدی II فاران شیمی 5 لیتر
داروسازی فاران شیمی تویسرکان [ ایران ]

محلول غلیظ همودیالیز I فاران شیمی 5 لیتر
داروسازی فاران شیمی تویسرکان [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
EXTRANEAL Solution,Intraperitoneal7.5 g/100 ml(7.5%),2000 ml,Single bag
BAXTER [ USA ]
کار و اندیشه
EXTRANEAL Solution,Intraperitoneal7.5 g/100 ml(7.5%),2000 ml,Twin bag
BAXTER [ USA ]
کار و اندیشه
HEMODIALYSIS I BEHVAZAN CONC 5L SOLUTION
داروسازی بهوزان [ IRAN ]

HEMODIALYSIS ACIDIC II BEHVAZAN CONC 5L SOL
داروسازی بهوزان [ IRAN ]

HEMODIALYSIS II BEHVAZAN CONC 5L SOLUTION
داروسازی بهوزان [ IRAN ]

HEMODIALYSIS ACIDIC II SAMEN CONC 5L SOL
داروسازی ثامن [ IRAN ]

HEMODIALYSIS II SAMEN CONC 5L SOL
داروسازی ثامن [ IRAN ]

HEMODIALYSIS I SAMEN CONC 5L SOL
داروسازی ثامن [ IRAN ]

HEMODIALYSIS ACIDIC II-EMAD CONC 5L SOL
داروسازی عماد درمان پارس [ IRAN ]

HEMODIALYSIS ACIDIC II-EMAD CONC 3.78L SOLUTION
داروسازی عماد درمان پارس [ IRAN ]

HEMODIALYSIS II FARAN CHEMIE 5LIT CONC SOLUTION
داروسازی فاران شیمی تویسرکان [ IRAN ]

HEMODIALYSIS ACIDIC II FARAN CHEMIE 5L CONC SOL
داروسازی فاران شیمی تویسرکان [ IRAN ]

HEMODIALYSIS I FARAN CHEMIE 5LIT CONC SOLUTION
داروسازی فاران شیمی تویسرکان [ IRAN ]