اطلاعات محلول دیالیز Peritoneal Dialysis

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Peritoneal Dialysis
گروه دارویی: Electrolytes
الکترولیت ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

محلولهای دیالیز، محلولهای حاوی الکترولیت هستند که با غلظتی مشابه با غلظت مایع خارج سلولی یا پلاسما، تهیه می شوند. در این محلول ها، گلوکز ممکن است به عنوان عامل اسموتیک اضافه شود. محلول های دیالیز در کنترل نارسایی کلیوی و مسمومیت مصرف می شوند. با استفاده از این محلول ها، امکان برداشت انتخابی مواد سمی، الکترولیت های اضافی و مایعات بدن فراهم می شود. در دیالیز صفاقی، تبادل یون ها بین محلول ها و خون بیمار، از طریق غشاء های حفره صفاقی صورت می گیرد.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):