اطلاعات داروی ناتامایسین Natamycin

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Natamycin
گروه دارویی: Antifungals
داروهای ضد قارچ

موارد مصرف:

برای درمان التهاب و عفونت قارچی پلک، ملتحمه و قرنیه ناشی از ارگانیسم های حساس بکار می رود و داروی انتخابی برای درمان التهاب قرنیه ناشی از فوزاریوم سولانی می باشد.


مکانیسم اثر:

با اتصال به استرول درغشاء سلولی قارچ و تغییر درنفوذپذیری غشاء که منجر به از دست رفتن اجزاء ضروری سلولی می شود، اثر ضدقارچی خود را اعمال می کند. این دارو بر علیه قارچ های کاندیدا، آسپرژیلوس، سفالوسپوریدیم، فوزاریوم و پنی سیلیوم مؤثر است.


فارماکوکینتیک:

مصرف موضعی باعث ایجاد غلظت مؤثر در داخلCorneal storma می شود ولی در مایع داخل سلولی غلظت مؤثر ایجاد نمی شود. جذب سیستمیک ندارد.


موارد منع مصرف:

در صورت حساسیت مفرط به هر یک از اجزاء دارو نباید مصرف شود.


هشدارها:
عوارض جانبی:

واکنشهای آلرژیک (پرخونی و التهاب ملتحمه) تنها عارضه جانبی این دارواست.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

  1. تاثیر این دارو در التهاب قارچی قسمت های داخل چشمی اثبات نشده است.
  2. عدم بهبودی التهاب قرنیه 10-7 روز بعد از درمان با نتامایسین نمایانگر مقاومت میکروارگانیسم می باشد. برای ادامه درمان به ارزیابی مجدد بالینی و آزمایشات اضافی نیاز است.
  3. بیمار برای کنترل پیشرفت درمان باید به طور مرتب به پزشک مراجعه نماید.
  4. قبل از مصرف فراورده را باید به شدت تکان داد.


مقدار مصرف:

برای درمان التهاب پلک و ملتحمه یک قطره هر 6-4 ساعت یک بار داخل چشم ریخته شود و برای درمان التهاب قرنیه یک قطره هر 2-1 ساعت یکبار برای 3 تا4 روز اول و بعد از آن یک قطره 8-6 بار در روز در چشم ریخته شود.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Suspension 5%


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):