سرم VOLUVEN ولیوون 6% 500 میلی لیتر
محلول تزریق VITAHES ویتاهس 6% در سدیم کلراید
محلول تزریق VENOFUNDIN ونوفوندین 6% Ecobag اکوبگ 500 میلی لیتر
محلول تزریق VENOFUNDIN ونوفوندین 6% Ecoflac Plus اکوفلک پلاس 500 میلی لیتر

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Etherified Starches
گروه دارویی:     Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics
افزایش دهنده پلاسما و خون ساز


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
نشاسته های اتری شده انبساط دهنده های پلاسمایی هستند که در برخورد با شوک هیپوولمیک از آنها استفاده می شود آنهایی که به طور شایع تر مصرف می شوند عبارتند از hetastarch با وزن مولکولی بالا (با وزن مولکولی میانگین 450000 تا480000) و pentastarch با وزن مولکولی متوسط (با وزن مولکولی میانگین 200000 تا 250000). دیگر نشاسته های اتری شده که مورد مصرف قرار می گیرند عبارتند از pentastarch با وزن مولکولی پایین و hexastarch با وزن مولکولی متوسط که درجه اتری شدن آن ها بین pentastarch وheptastarch است. هم چنین یک نوع heptastarch با وزن مولکولی بالاتر موجود می باشد. محلولهای ایزوآنکوتیک نشاسته های اتری شده مثل heptastarch 6% و pentastarch 6% با وزن مولکولی متوسط یک فشار کلوئیدی اسموتیک مشابه با آلبومین انسانی تولید می کنند و هنگامی که به طریق انفوزیون وریدی تجویز شوند باعث ایجاد افزایش تدریجی حجم پلاسما در حد حجم انفوزیون شده می شوند. محلولهای هیپرآنکوتیک مثل pentastarch 10% با وزن مولکولی متوسط باعث افزایش حجم پلاسما حدود 5/1 برابر حجم انفوزیون شده می شود. طول دوره اثر گذاری بستگی به خصوصیات نشاسته مورد استفاده دارد، در مورد heptastarch 6% اثر بین 24 تا 36 ساعت به طول می انجامد. غلظت نشاسته های اتری شده که به صورت محلولهای کلرید سدیم 9/0% و یا دیگر الکترولیت ها به طریق وریدی تجویز می شوند به طور معمول بین 6 تا 10% است اگر چه محلولهای 3% نیز موجود می باشند.
مقدار دوز و سرعت انفوزیون بستگی به حجم مایع از دست رفته و درجه غلظت خون دارد، مقدار دوز تجویزی معمول بین 500 تا 2500 ml در روز است که بستگی به نوع فراورده مورد استفاده نیز دارد و سرعت انفوزیون ممکن است تا حد ml/kg 20 در ساعت در صورت نیاز بالا رود.
با افزودن heptastarch وhexastarch وpentastarch به خون کامل سرعت رسوب اریتروسیت افزایش پیدا می کند بنابراین از آنها در پروسه های لوکوفرزیزاستفاده می شود. دوزهای 250 تا 700 میلی لیتر به خون وریدی با نسبت 1 به 8 افزوده می شود. تا 2 بار انجام این پروسه در هفته و در کل به تعداد 7 تا 10 بار مطمئن گزارش شده است.
از heptastarch وhexastarch همچنین در پرفیوژن مایعات اکستراکورپورال استفاده می گردد.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
نشاسته های اتری شده شامل ترکیبی از مولکولها با دامنه ای از وزن های مولکولی و درجات مختلف اتری شدن می باشند. بعد از انفوزیون داخل وریدی مولکولهایی با وزن مولکولی کمتر از 50000 به سهولت به صورت تغییر نکرده از طریق کلیه ها دفع می شوند و مولکولهای بزرگتر متابولیزه می شوند و بسیار آرام تر حذف می گردند. سرعت متابولیسم آنها بستگی به اندازه مولکول و درجه و موقعیت اتری شدن دارد به طوری که سرعت متابولیسم در مورد آنهایی که وزن مولکولی بیشتر دارند و درجه اتری شدن بالاتر و موقعیت اتری شدن غالباً در موقعیت کربن 2 (2c) است، کمتر می باشد که خود باعث ایجاد یک دوره فعالیت طولانی تر می شود. حدود 33% دوز hetastarch با وزن مولکولی بالا (با وزن مولکولی متوسط 450000 ) و حدود 70% دوز pentastarch با وزن مولکولی
متوسط (با وزن مولکولی متوسط 250000) طی 24 ساعت در ادرار دفع میشود.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
بعد از انفوزیون Etherified starches واکنش های افزایش حساسیت شامل واکنش های آنافیلاکتیک رخ می دهند. پیشگیری هایی که باید در مورد مصرف انبساط دهندگان پلاسما مد نظر باشند در مورد دکستران 70 توضیح داده شده اند و هرگاه از etherfied starches استفاده شد این موارد گفته شده باید رعایت شوند. در مورد مصرف etherfied starches تداخلاتی با گروه بندی خونی و کراس مچ خون دیده نمی شود.

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir


اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
محلول تزریق ونوفوندین 6% اکوبگ 500 میلی لیتر    
B.BRAUN [ آلمان ]
         درمان آرا
محلول تزریق ونوفوندین 6% اکوفلک پلاس 500میلی لیتر    
B.BRAUN [ آلمان ]
         درمان آرا
سرم ولیوون 6% 500میلی لیتر    
FRESENIUS KABI [ آلمان ]
         درمان یاب دارو
محلول تزریق ویتاهس 6% در سدیم کلراید    
SERUMWERCK [ آلمان ]
         داروسازی ثامن
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
VENOFUNDIN Injectin, Solution 6%,Ecobag 500ml    
B.BRAUN [ GERMANY ]
         درمان آرا
VENOFUNDIN Injectin, Solution 6%,Ecoflac Plus 500ml    
B.BRAUN [ GERMANY ]
         درمان آرا
VOLUVEN 6%,500 ml    
FRESENIUS KABI [ GERMANY ]
         درمان یاب دارو
VITAHES Injection,Solution 6% in NaCl    
SERUMWERCK [ GERMANY ]
         داروسازی ثامن