سوسپانسیون داخل تراشه سوروانتا SURVANTA آمریکا
سوسپانسیون داخل برونش کوروسورف CUROSURF ایتالیا
آلوئوفکت ALVEOFACT داخل تراشه آلمان

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Pulmonary Surfactants
گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants
داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی 

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
ABBOTT CHIESI LYOMARK PHARMA

موارد مصرف:

درمان سندروم زجر تنفسی (سورفکتانت طبیعی انسانی تولیدی از مایع آمنیوتیک و یا مواد بیوسنتتیک)
درمان سندروم زجر تنفسی در نوزادان نارس و یا در نوزادان در ریسک بروز سندروم


مکانیسم اثر:

این ترکیب همانند سورفکتانت طبیعی ریه عمل کرده و به حفظ گشادی راه های هوایی از طریق کاهش فشار سطحی مایعات ریوی کمک می کند.


فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

افزایش ریسک خونریزی ریه (بویژه در نوزادان نارس)، برادیکاردی موقت، کاهش سطح فعالیت الکتریکال مغزی در نوزادان


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

دوزاژ متغیر است اما بیشترین دوز مصرفی 100-200mg فسفولیپید به ازای هر کیلوگرم وزن در زمان تولد نوزاد است که از راه لوله داخل تراشه همراه با ونتیلاسیون مکانیکال به نوزاد تجویز می شود.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.irاشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
سوسپانسیون داخل تراشه سوروانتا 25 میلی گرم/میلی لیتر 8میلی لیتر
ABBOTT [ امریکا ]
جهان بهبود
سوسپانسیون داخل تراشه سوروانتا 25 میلی گرم/میلی لیتر 4 میلی لیتر
ABBOTT [ امریکا ]
جهان بهبود
سوسپانسیون داخل برونش کوروسورف 80میلی گرم/میلی لیتر 3میلی لیتر
CHIESI [ ایتالیا ]
درمان یاب دارو
سوسپانسیون داخل برونش کوروسورف 80میلی گرم/میلی لیتر 1.5 میلی لیتر
CHIESI [ ایتالیا ]
درمان یاب دارو
آلوئوفکت داخل تراشه 50 میلی گرم/1.2 میلی لیتر
LYOMARK PHARMA [ آلمان ]
امید دارو سلامت


تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
SURVANTA Suspension for Intratracheal 25 mg/ml,8 ml
ABBOTT [ USA ]
جهان بهبود
SURVANTA Suspension for Intratracheal 25 mg/ml,4ml
ABBOTT [ USA ]
جهان بهبود
CUROSURF For Intratracheal 80 mg/ml ,3 ml
CHIESI [ ITALY ]
درمان یاب دارو
CUROSURF For Intratracheal 80 mg/ml ,1.5 ml
CHIESI [ ITALY ]
درمان یاب دارو
ALVEOFACT Intratracheal 50 mg/1.2 ml
LYOMARK PHARMA [ GERMANY ]
امید دارو سلامت