اطلاعات داروی پاکلیتکسل Paclitaxel (تاکسول TAXOL، ابتاکسل EBETAXEL، آنزاتاکس ANZATAX، پکلی تکسل PACLITAXEL) (آمپول، ویال)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Paclitaxel
گروه دارویی:     Antineoplstics
داروهای ضد سرطان


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
پاکلیتکسل در درمان کارسینومای تخمدان و پستان مصرف می شود. این دارو همچنین در درمان سایر کارسینوماها مصرف شده است.

مکانیسم اثر:
پاکلیتکسل یک داروی ضد میکروتوبول است که با جلوگیری از دپلیمریزه شدن باعث تابت شدن میکروتوبول ها می شود.

فارماکوکینتیک:
متابولیسم دارو کبدی است و نیمه عمر آن بین 4/17- 3/5 ساعت است. مقدار قابل توجهی از پاکلیتکسل و متابولیت های آن از طریق صفرا دفع می شوند.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
در صورت وجود ضعف فعالیت مغزاستخوان یا اختلالات قلبی تجویز دارو باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.

عوارض جانبی:
کم خونی، واکنش های حساسیتی، کاهش گلبول های سفید یا نوتروپنی و کاهش پلاکت های خون از عوارض شایع پاکلیتکسل هستند.

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
1- به خاطر احتمال بروز واکنش های حساسیتی، بیمارانی که پاکلیتکسل را دریافت می کنند باید حداقل طی نیم ساعت اول انفوزیون دارو تحت کنترل باشند. با این وجود در صورت بروز علایم خفیف واکنش های حساسیتی نباید مصرف دارو را قطع کرد.
2- پاکلیتکسل قبل ازتزریق وریدی حتماً باید رقیق شود.
3- در صورت وجود نفروپاتی محیطی و یا نوتروپنی مقدار مصرف بعدی باید 20 درصد کاهش یابد.

مقدار مصرف:
در درمان کارسینومای تخمدان و پستان مقدار mg/m²135 طی 24 ساعت انفوزیون وریدی می شود که این مقدار هر 21 روز تکرار می شود. برای جلوگیری از بروز واکنش های حساسیتی همه بیماران باید قبلاً کورتیکوستروئید، دیفن هیدرامین و سایمتیدین دریافت کنند.
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
Injection : 6mg/ml

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
آمپول پاکلی تاکسل 6میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر    
BIOLYSE PHARMA [ کانادا ]
         داروسازی بهستان تولید
آمپول تاکسول 6 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر    
BRISTOL MYERS SQUIBB [ ایتالیا ]
         جهان بهبود
ویال ابتاکسل 6میلی گرم/میلی لیتر 25میلی لیتر    
EBEWE [ اتریش ]
         کاوش گستر دارو
ویال ابه تاکسل 6میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر    
EBEWE [ اتریش ]
         کاوش گستر دارو
آمپول ابتاکسل 6میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر    
EBEWE [ اتریش ]
         کاوش گستر دارو
ویال آنزاتاکس 6میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر    
HOSPIRA [ استرالیا ]
         شفایاب گستر
ویال آنزاتکس 6میلی گرم/میلی لیتر 25 میلی لیتر    
HOSPIRA [ استرالیا ]
         شفایاب گستر
آمپول آنزاتاکس 6میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر    
HOSPIRA [ استرالیا ]
         شفایاب گستر
ویال پکلی تکسل 6میلی گرم/میلی لیتر 16.7 میلی لیتر    
INTAS [ هند ]
         زیست دارو درمان پارس
آمپول پکلیتکسل 6میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر    
INTAS [ هند ]
         زیست دارو درمان پارس
آمپول یونیتکسل 6میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر    
KOREA UNITED PHARM [ کره ]
         دوستکام
ویال یونی تاکسل 6میلی گرم/میلی لیتر 25میلی لیتر    
KOREA UNITED PHARM [ کره ]
         دوستکام
ویال پاکلیتاکسل اکتاویس 6میلی گرم/میلی لیتر 25 میلی لیتر    
SINDAN [ رومانی ]
ACTAVIS [ رومانی ]
         اکتوور
آمپول پکلیتکسل اکتاویس 6 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر    
SINDAN [ رومانی ]
ACTAVIS [ رومانی ]
         اکتوور
ویال پکلی تکسل 6میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر    
STRAGEN [ سوئیس ]
         شیمی درمانی سبحان
ویال پاکلی تاکسل 6میلی گرم/میلی لیتر 16.7میلی لیتر    
STRAGEN [ سوئیس ]
         شیمی درمانی سبحان
ویال پاکلی تاکسل 6میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر    
STRAGEN [ سوئیس ]
         شیمی درمانی سبحان
ویال پکلی تاکسل 6میلی گرم/میلی لیتر 25میلی لیتر    
STRAGEN [ سوئیس ]
         شیمی درمانی سبحان
ویال پکلیتاکسل-ندا 30 میلی گرم/5 میلی لیتر    
داروسازی ندا [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
PACLITAXEL Injection 6 mg/ml,5 ml    
BIOLYSE PHARMA [ CANADA ]
         داروسازی بهستان تولید
TAXOL Injection 6 mg/ml,5 ml    
BRISTOL MYERS SQUIBB [ ITALY ]
         جهان بهبود
EBETAXEL Injection 6 mg/ml,25 ml    
EBEWE [ AUSTRIA ]
         کاوش گستر دارو
EBETAXEL Injection 6 mg/ml,50 ml    
EBEWE [ AUSTRIA ]
         کاوش گستر دارو
EBETAXEL Injection 6 mg/ml,5 ml    
EBEWE [ AUSTRIA ]
         کاوش گستر دارو
ANZATAX Injection 6 mg/ml,50 ml    
HOSPIRA [ AUSTRALIA ]
         شفایاب گستر
ANZATAX Injection 6 mg/ml,25 ml    
HOSPIRA [ AUSTRALIA ]
         شفایاب گستر
ANZATAX Injection 6 mg/ml,5 ml    
HOSPIRA [ AUSTRALIA ]
         شفایاب گستر
PACLITAXEL Injection 6 mg/ml,16.7 ml    
INTAS [ INDIA ]
         زیست دارو درمان پارس
PACLITAXEL Injection 6 mg/ml,5 ml    
INTAS [ INDIA ]
         زیست دارو درمان پارس
UNITAXEL Injection 6 mg/ml,5 ml    
KOREA UNITED PHARM [ KOREA ]
         دوستکام
UNITAXEL Injection 6 mg/ml,25 ml    
KOREA UNITED PHARM [ KOREA ]
         دوستکام
PACLITAXEL ACTAVIS Injection 6 mg/ml,25 ml    
SINDAN [ ROMANIA ]
ACTAVIS [ ROMANIA ]
         اکتوور
PACLITAXEL ACTAVIS Injection 6 mg/ml,5 ml    
SINDAN [ ROMANIA ]
ACTAVIS [ ROMANIA ]
         اکتوور
PACLITAXEL Injection 6 mg/ml,5 ml    
STRAGEN [ SWITZERLAD ]
         شیمی درمانی سبحان
PACLITAXEL Injection 6 mg/ml,16.7 ml    
STRAGEN [ SWITZERLAD ]
         شیمی درمانی سبحان
PACLITAXEL Injection 6 mg/ml,50 ml    
STRAGEN [ SWITZERLAD ]
         شیمی درمانی سبحان
PACLITAXEL Injection 6 mg/ml,25 ml    
STRAGEN [ SWITZERLAD ]
         شیمی درمانی سبحان
PACLITAXEL-NEDA 30MG/5ML VIAL    
داروسازی ندا [ IRAN ]