اطلاعات داروی کلوتریمازول Clotrimazole (واژینال کلو-ژین CLO-GYN | واژینال کلو-جین CLO-GYN | کانازول CANAZOLE | کلومازول CLOMAZOLE | کلوتیزول CLOTIZOL | کاندیزول CANDIZOL)

نام علمی دارو : Clotrimazole
گروه دارویی: Antifungals 

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
کلوتریمازول در درمان کاندیدیاز ناشی از کاندیدا آلبیکنس وسایر گونه های کاندیدا، کچلی بدن و ران و پا ناشی از تریکوفیتون روبروم ، تریکوفیتون منتاگروفیس، اپیدرموفیتون فلوکوزوم ومیکروسپوروم کانیس، تیناورسیکالر ( ناشی از پیتی روسپوروم ) اریپکولار( مالاسزیا فورفور) و در درمان عفونت قارچی اطراف ناخن و کچلی ریش و سر مصرف می شود.
 
مکانیسم اثر:
کلوتریمازول با مهار ساخت ارگوسترول آسیب رساندن به غشاء سلولی قارچ و تغییر در نفوذ پذیری آن، باعث خروج عناصر ضروری داخل سلولی می گردد.

فارماکوکینتیک:
جذب سیستمیک این دارو بعد از مصرف پوستی کم است ولی بعد از مصرف از راه مهبل به میزان 10-3 درصد جذب می شود.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
از تماس دارو با چشم خودداری شود.

عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
1- رعایت نکات بهداشتی مانند استفاده از لباس زیر نخی و یا استفاده از کاندوم در هنگام مقاربت به درمان کمک می کند. 
2- در صورت مصرف دارو برای درمان کاندیدیاز، از به کار بردن پانسمان بسته در موضع خودداری شود. 
3- در صورت عدم پاسخ به درمان بعد از اطمینان از عدم وجود سایر پاتوژن ها، دوره درمان ممکن است مجدداً تکرار شود.

مقدار مصرف:
موضعی – روزی 2بار صبح و عصر از محلول یا کرم بر موضع مالیده شود. 
قرص واژینال – در بیماران غیر باردار 200mg/day ترجیحاً قبل از خواب به مدت 3 روز یا 100mg/day به مدت 7 روز استعمال می گردد. 
کرم واژینال – مقدار 50mg/day (یک اپلیکاتور از کرم یک در صد ) ترجیحاً قبل از خواب به مدت 14-6 روز استعمال می شود.

اشکال دارویی:
Topical Cream : 1% 
Topical Solution :1% 
Vaginal Cream : 1% 
Vaginal Tablet : 100 mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کرم کلوتریمازول-ناژو 1% 15 گرم
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
 
کرم واژینال کلو-ژین 2% 50 گرم
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
 
شیاف واژینال کلو-جین 100 میلی گرم
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
 
کرم واژینال کلوتریمازول-ناژو 1% 50 گرم
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
 
محلول کلوتریمازول-ناژو 1% 20 میلی لیتر
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
 
لوسیون کلوتریمازول-بهسا 1% 20 میلی لیتر
داروسازی بهسا [ ایران ]
 
کرم واژینال کلوتریمازول-بهسا 1% 50 گرم
داروسازی بهسا [ ایران ]
 
کرم کلوتریمازول-بهسا 1% 15 گرم
داروسازی بهسا [ ایران ]
 
کرم واژینال کلوتریمازول-بهسا 2% 20 گرم
داروسازی بهسا [ ایران ]
 
کرم واژینال کلوتریمازول-بهوزان 2% 20 گرم
داروسازی بهوزان [ ایران ]
 
کرم واژینال کلوتریمازول-بهوزان 2% 50 گرم
داروسازی بهوزان [ ایران ]
 
کرم موضعی کلوتریمازول-بهوزان 1%
داروسازی بهوزان [ ایران ]
 
کرم واژینال کلوتریمازول-بهوزان 1% 50 گرم
داروسازی بهوزان [ ایران ]
 
محلول کلوتریمازول-بهوزان 1%
داروسازی بهوزان [ ایران ]
 
محلول کانازول 1% 20 میلی لیتر
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
 
کرم واژینال کانازول 2% 20 گرم
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
 
قرص واژینال کانازول 500 میلی گرم
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
 
قرص واژینال کلوتریمازول پارس دارو 100 میلی گرم
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
 
کرم موضعی کلوتریمازول تهران دارو 1% 15 گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص واژینال کلوتریمازول تی سی 100 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
 
کرم موضعی کلومازول 1% 15 گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
 
کرم واژینال کلومازول 1% 50 گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
 
قرص واژینال کلوتیزول 100 میلی گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
 
کرم واژینال کلوتریمازول رها 2%
داروسازی رها [ ایران ]
 
کرم واژینال کلوتریمازول رها 1% 50 گرم
داروسازی رها [ ایران ]
 
کرم موضعی کاندیزول 1%
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
 
کرم واژینال کاندیزول 1%
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
 
کرم کلوتریمازول-عبیدی 1% 15 گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
کرم واژینال کلوتریمازول-عماد 1% 50 گرم
داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]
 
کرم موضعی کلوتریمازول-عماد 1% 15 گرم
داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]
 
کرم موضعی کلوتریمازول-فارما 1% 15 گرم
داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
 
کرم واژینال کلوتریمازول-فارما 2% 20 گرم
داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
 
کرم واژینال کلوتریمازول-فارما 1% 50 گرم
داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
 
کرم واژینال کلوتریمازول مدیفارم 1% 50 گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
 
کرم موضعی کلوتریمازول مدیفارم 1% 15 گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
 
محلول موضعی کلوتریمازول-مدیفارم 1%
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
 
کرم واژینال کلوتریمازول مدیفارم 2% 20 گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
CLOTRIMAZOLE-NAJO 1% 15G CREAM
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
 
CLO-GYN 2% 50G VAG CREAM
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
 
CLO-GYN 100MG VAG SUPP
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-NAJO 1% 50G VAG CREAM
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-NAJO 1% 20ML SOLUTION
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-BEHSA 1% 20ML LOTION
داروسازی بهسا [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-BEHSA 1% 50G VAG CREAM
داروسازی بهسا [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-BEHSA 1% 15G CREAM
داروسازی بهسا [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-BEHSA 2% 20G VAG CREAM
داروسازی بهسا [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN 2% 20G VAG CREAM
داروسازی بهوزان [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN 2% 50G VAG CREAM
داروسازی بهوزان [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN 1% TOP CREAM
داروسازی بهوزان [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN 1% 50G VAG CREAM
داروسازی بهوزان [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN 1% SOLUTION
داروسازی بهوزان [ IRAN ]
 
CANAZOLE 1% 20ML SOLUTION
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]
 
CANAZOLE 2% 20G VAG CREAM
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]
 
CANAZOLE 500MG VAG TAB
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE PARSDAROU 100MG VAG TAB
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE TEHRAN DAROU 1% 15G TOP CREAM
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE TC 100MG VAG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
 
CLOMAZOLE 1% 15G TOP CREAM
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
 
CLOMAZOLE 1% 50G VAG CREAM
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
 
CLOTIZOL 100MG VAG TAB
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE RAHA 2% VAG CREAM
داروسازی رها [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE RAHA 1% VAG 50G CREAM
داروسازی رها [ IRAN ]
 
CANDIZOL 1% TOP CREAM
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]
 
CANDIZOL 1% VAG CREAM
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-ABIDI 1% 15G CREAM
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-EMAD 1% 50G VAG CREAM
داروسازی عماد درمان پارس [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-EMAD 1% 15G TOP CREAM
داروسازی عماد درمان پارس [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-PHARMA 1% 15G TOP CREAM
داروسازی فارماشیمی [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-PHARMA 2% 20G VAG CREAM
داروسازی فارماشیمی [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-PHARMA 1% 50G VAG CREAM
داروسازی فارماشیمی [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE MEDIPHARM 1% VAG 50G CREAM
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE MEDIPHARM 1% 15G TOP CREAM
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-MEDIPHARM 1% TOP SOL
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE MEDIPHARM 2% 20G VAG CREAM
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]