اطلاعات داروی کوتیاپین فومارات Quetiapine Fumarate (کوئنتیاکس QUENTIAX، بایوکوئتین ، BIOQUETIN ترانکوپین TRANQOPINE قرص) (قرص)
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
نام علمی دارو: Quetiapine Fumarate
گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics 
مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
ضد سایکوز (مشتق دی بنزوتیازپین). 
a) درمان علائم و نشانه های اختلالات سایکوتیک 
b) مونوتراپی و یا درمان کمکی با لیتیم یا دی والپروکس برای درمان کوتاه مدت حملات مانیک حاد در اختلال دوقطبی
مکانیسم اثر:
مکانیسم دقیق شناخته شده نیست. به نظر می رسد دارو سبب آنتاگونیزه کردن رسپتورهای D2 و5-HT2 می شود. همچنین ممکن است بخشی از اثرات دارو ناشی از آنتاگونیزه کردن رسپتورهای 5-HT1A, D1, H1, Alpha1, Alpha2 باشد.
فارماکوکینتیک:
دارو پس از تجویز خوراکی سریعا جذب می شود. دارو توسط سیستم P-450 کبدی (بویژه CYP3A4) متابولیزه می شود. نیمه عمر دفعی دارو حدود 6 ساعت می باشد.
موارد منع مصرف:
 
هشدارها:
 
عوارض جانبی:
سرگیجه، تب، سردرد، تشنج، هایپوتنشن اورتوستاتیک، ادم محیطی، تاکیکاردی، گوش درد، فارنژیت، رینیت، بی اشتهایی، یبوست، خشکی دهان، لکوپنی، افزایش وزن، افزایش سرفه، راش، تعریق.
تداخل دارویی:
a) مصرف همزمان این دارو با داروهای آنتی هایپرتانسیو ممکن است سبب تشدید اصرات هایپوتانسیو شود. 
b) باربیتورات ها، گلوکوکورتیکوئیدها و ریفامپین ممکن است سبب افزایش متابولیسم کوتیاپین شوند. 
c) کاربامازپین، گلوکوکورتیکوئیدها، فنوباربیتال، فنی توئین، ریفامپین، تیوریدازین ممکن است سبب افزایش کلیرنس کوتیاپین شوند. 
d) کتوکونازول و اریترومایسین ممکن است سبب افزایش سطح خونی کوتیاپین شوند. 
e) آگونیست های دوپامین و لئودوپا ممکن است اثرات کوتیاپین را آنتاگونیزه کنند.
 
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
a) درمان علائم و نشانه های اختلالات سایکوتیک: در ابتدا 25mg از راه خوراکی 2بار در روز تجویز شده، افزایش دوز به میزان 25-50mg ، 2 یا 3 بار در روز از راه خوراکی در فواصل 2تا 3روزه صورت می گیرد. ماکزیمم دوز مصرفی 800mg می باشد. 
b) مونوتراپی و یا درمان کمکی با لیتیم یا دی والپروکس برای درمان کوتاه مدت حملات مانیک حاد در اختلال دوقطبی: در ابتدا 50mg از راه خوراکی 2بار در روز و سپس افزایش دوز به میزان 100mg در روز در 2دوز منقسم تا ماکزیمم 200mg از راه خوراکی 2بار در روز در روز 4ام صورت می گیرد. دوز معمول 400-800mg در روز می باشد.
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص کوئنتیاکس 200 میلی گرم
KRKA [ اسلوونی ]
  اکتوور
قرص کوئنتیاکس 100 میلی گرم
KRKA [ اسلوونی ]
  اکتوور
قرص بایوکوئتین 25 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
 
قرص بایوکوئتین 200 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
 
قرص بایوکوئتین 150 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
 
قرص بایوکوئتین 100 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
 
قرص تراکوپین 100 میلی گرم
داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
 
قرص ترانکوپین 25 میلی گرم
داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
 
قرص ترانکوپین 200 میلی گرم
داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
QUENTIAX Tablet 200 mg
KRKA [ SLOVENIA ]
  اکتوور
QUENTIAX Tablet 100 mg
KRKA [ SLOVENIA ]
  اکتوور
BIOQUETIN 25MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
 
BIOQUETIN 200MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
 
BIOQUETIN 150MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
 
BIOQUETIN 100MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
 
TRANQOPINE 100MG TAB
داروسازی تدبیر کالای جم [ IRAN ]
 
TRANQOPINE 25MG TAB
داروسازی تدبیر کالای جم [ IRAN ]
 
TRANQOPINE 200MG TAB
داروسازی تدبیر کالای جم [ IRAN ]