کولیستین Colistin

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Colistin
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

این دارو در درمان باکتری های حاد گرم منفی مخصوصا گونه سودومونا آئروژینوزا کاربرد دارد. کولیستی متات بصورت استنشاقی در درمان عفونت های تنفسی مخصوصا در بیماران سیستیک فیبروزیس مصرف می شود. کولیستین از راه خوراکی بصورت سولفات در درمان عفونت های دستگاه گوارش به همراه سایر داروها برای ضدعفونی انتخابی دستگاه گوارش در بیمارانی که در معرض ریسک خطر بالای عفونت داخلی هستند بکار می رود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

این دارو از راه گوارش به میزان کمی جذب می شود. از راه پوست جذب نمی شود. حداکثر غلظت پلاسمائی پس از تزریق عضلانی 3-2 ساعت می باشد. 80% دارو از راه کلیه دفع می شود. دفع کلیوی در کودکان سریع تر از بزرگسالان است. در شیر مادر وارد می شود.


موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

دوز معمولی خوراکی این دارو عوارض گوارشی ندارد. سرفه و نفس تنگی در نوع استنشاقی ممکن است بروز کند. مصرف دراز مدت این دارو ممکن است باعث رشد سایر باکتری های پیش بینی نشده گردد مخصوصا مصرف دراز مدت این دارو ممکن است باعث رشد سایر باکتری های پیش بینی نشده گردد مخصوصا proteus spp .
درد و تحریک موضعی در تجویز عضلانی دیده می شود.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

کنترل عملکرد کلیه و تعیین غلظت دارو در اطفال و بیماران نقص کلیوی و سیستیک فیبروزیس توصیه می شود.


مقدار مصرف:

معمولا کولیستین از راه خوراکی 1.5 تا 3 میلیون واحد در 3 دوز منقسم تجویز می شود.
در کودکان تا حداکثر وزن 15 کیلوگرم 0.25 تا 0.5 میلیون واحد در 3 دوز منقسم روزانه تجویز می شود.
وزن بدن بین 15 تا 30 کیلو گرم 0.75 تا 1.5 میلیون واحد در 3 دوز منقسم روزانه تجویز می شود.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

نام علمی دارو (ژنریک): Colistinگروه دارویی: Antibacterialsداروهای ضد باکتری   شرکت های تامین کننده این دارو در کشور      موارد مصرف
این دارو در درمان باکتری های حاد گرم منفی مخصوصا گونه سودومونا آئروژینوزا کاربرد دارد. کولیستی متات بصورت استنشاقی در درمان عفونت های تنفسی مخصوصا در بیماران سیستیک فیبروزیس مصرف می شود. کولیستین از راه خوراکی بصورت سولفات در درمان عفونت های دستگاه گوارش به همراه سایر داروها برای ضدعفونی انتخابی دستگاه گوارش در بیمارانی که در معرض ریسک خطر بالای عفونت داخلی هستند بکار می رود.
    مکانیسم اثر   فارماکوکینتیک
این دارو از راه گوارش به میزان کمی جذب می شود. از راه پوست جذب نمی شود. حداکثر غلظت پلاسمائی پس از تزریق عضلانی 3-2 ساعت می باشد. 80% دارو از راه کلیه دفع می شود. دفع کلیوی در کودکان سریع تر از بزرگسالان است. در شیر مادر وارد می شود.
    موارد منع مصرف    هشدارها    عوارض جانبی
دوز معمولی خوراکی این دارو عوارض گوارشی ندارد. سرفه و نفس تنگی در نوع استنشاقی ممکن است بروز کند. مصرف دراز مدت این دارو ممکن است باعث رشد سایر باکتری های پیش بینی نشده گردد مخصوصا مصرف دراز مدت این دارو ممکن است باعث رشد سایر باکتری های پیش بینی نشده گردد مخصوصا proteus spp .درد و تحریک موضعی در تجویز عضلانی دیده می شود.
    تداخل دارویی    نکات قابل توصیه
کنترل عملکرد کلیه و تعیین غلظت دارو در اطفال و بیماران نقص کلیوی و سیستیک فیبروزیس توصیه می شود.
    مقدار مصرف
معمولا کولیستین از راه خوراکی 1.5 تا 3 میلیون واحد در 3 دوز منقسم تجویز می شود.در کودکان تا حداکثر وزن 15 کیلوگرم 0.25 تا 0.5 میلیون واحد در 3 دوز منقسم روزانه تجویز می شود.وزن بدن بین 15 تا 30 کیلو گرم 0.75 تا 1.5 میلیون واحد در 3 دوز منقسم روزانه تجویز می شود.
    اشکال دارویی    تولیدات  این دارو (نام های فارسی)دارویی یافت نشد   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)