اطلاعات قرص بوسنتان BOSENTAN

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

موارد مصرف: داروهای قلبی و عروقی
آنتی هایپرتانسیو( آنتاگونیست رسپتور اندوتلین).
بهبود فعالیت و کاهش ریت بدتر شدن در بیماران با هایپرتانسیون شریان ریوی.

مکانیسم اثر:
دارو آنتاگونیست اختصاصی و رقابتی رسپتور اندوتلین-1 (endothelin-1: ET-1) است. این رسپتور در بیماران با هایپرتانسیون شریان ریوی افزایش می یابد و به نظر می رسد که این رسپتور نقش پاتوژنیک در این بیماری دارد.

فارماکوکینتیک:
فراهم زیستی دارو حدود 50% می باشد. دارو بیش از 98% به پروتئین های پلاسما.

منع مصرف:
مصرف این دارو در زنان باردار اکیدا ممنوع است و جزء داروهای گروه X طبقه بندی می شود و ممکن است باعث مرگ یا نقص عضو جنین گردد.

عوارض جانبی:
خستگی، سردرد، ادم، برافروختگی، تپش قلب، نازوفارنژیت، آنمی، عملکرد غیر نرمال کبدی، ادم پا.

تداخلات دارویی:
الف- در صورت مصرف همزمان این دارو با سیکلوسپورین A ممکن است سطح خونی بوسنتان افزایش و سطح خونی سیکلوسپورین کاهش یابد.

ب- در صورت مصرف همزمان این دارو با کنتراسپتیوهای خوراکی احتمال کاهش اثر کنتراسپتیو وجود دارد، در نتیجه بهتر است بیمار از روش پیشگیری دیگری نیز استفاده کند.

ج- در صورت مصرف همزمان این دارو با کتوکونازول ممکن است اثرات بوسنتان افزایش یابد.

اشکال داروئی:

قرص تراکلیر 125 میلی گرم
قرص تراکلییر 62.5 میلی گرم
قرص بوسنتان اسوه 125 میلی گرم
قرص بوسنتان اسوه 62.5 میلی گرم
قرص سنتوبایوکس 125 میلی گرم
قرص سنتوبایوکس 62.5 میلی گرم
قرص بوسنتان ابوریحان 62.5 میلی گرم
قرص کاردیبوسنت 125 میلی گرم
قرص بوسنتان ابوریحان 125 میلی گرم
قرص فارانتان 125 میلی گرم

TRACLEER Tablet 12.5 mg
TRACLEER Tablet 62.5 mg
BOSENTAN OSVEH 125MG TAB
BOSENTAN OSVEH 62.5MG TAB
SENTOBIOX® 125MG TAB
SENTOBIOX® 62.5MG TAB
BOSENTAN ABURAIHAN 62.5MG TAB
CARDIBOSENT® 125MG TAB
BOSENTAN ABURAIHAN 125MG TAB
FARANTAN® 125MG TAB