اطلاعات داروی آمیلورید+فورزماید Amiloride+Furosemide

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: -

موارد مصرف:
کنترل فشار خون

اشکال داروئی:

AMILORIDE+FUROSEMIDE TAB
[قرص آمیلورید+فورزماید]