اطلاعات داروی آجمالین Ajmaline

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: داروهای قلبی و عروقی

موارد مصرف:
آجمالین یک آلکالوئید حاصل از ریشه گیاه Rauwoltia serpentina (Apocynaceae) می باشد و جزء گروه Ia آنتی آریتمی هاست که در درمان آریتمی های بطنی و فوق بطنی کاربرد دارد. همچنین جهت تشخیص افتراقی سندرم Woltt-Parkinson- White Ajmaline به صورت تزریق داخل وریدی با دوز معمول 50 میلی گرم طی حداقل 5 دقیقه تجویز می شود. همچنین می توان آن را به طریق انفوزیون داخل وریدی، خوراکی و تزریق داخل عضلانی تجویز نمود. همچنین به صورت فرم های هیدروکلراید، مونواتانولات و نمک فنوباربیتال مصرف می شود.

تداخلات دارویی:
مصرف خوراکی کینیدین همراه با آجمالین باعث افزایش غلظت پلاسمایی آجمالین شده و نیمه عمر حذف آن حدود 2 برابر افزایش یافته است اما به نظر نمی رسد که فارماکوکینتیک کینیدین تحت تأثیرآجمالین قرار گرفته باشد.