اطلاعات و مشخصات داروی آسبوتولول Acebutolol

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: داروهای قلبی و عروقی

موارد مصرف:
در فشار خون و تاکی آریتمی کاربرد دارد.

مکانیسم اثر:
بتا-1 بلوکر است
فارماکوکینتیک آسبوتولول
شروع اثر 1 تا2 ساعت
جذب دهانی 40%
مدت اثر12 تا 24 ساعت

منع مصرف:
بلوک درجه 2 و3 قلبی،شوک،نارسایی قلبی

عوارض جانبی:
خستگی،افت فشار،برادی کاردی

تداخلات دارویی:
عدم مصرف همزمان:
Ceritinib; Floctafenine; Methacholine; Rivastigmine

سایر تداخلات مهم:
Alpha/beta agonists (direct acting); Alpha2-agonists; Amifostine; Dronedarone; Ergot derivatives; Grass pollen Allergen extract; Obinutuzumab

هشدارها:
در سایکوز،راینود،پسوریازیس،میاستنی گراو و بیماریهای عروق محیطی با احتیاط مصرف شود.

توصیه های دارویی:
قطع ناگهانی آن توصیه نمیشود و سبب تاکی کاردی ریباند میشود.
در فردیکه به علت آسم یا COPD نتواند سایر بتابلوکرها را مصرف کند با احتیاط میتوان اسبوتولول را امتحان کرد.