اظلاعات کامل داروی کلروکسی لنول Chloroxylenol

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir - مشخصات دارویاب عوارض مقدار مصرف پایگاه معرفی مرکز دارویی ایران

گروه داروئی: ضدعفونی کننده ها و مواد محافظ

موارد مصرف:
کلروکسی لنول برای درمان موضعی زخم ها و پوست به کار می رود.

مکانیسم اثر:
کلروکسی لنول یک ترکیب فنلی کلردار است که بر علیه اغلب باکتری های گرم مثبت اثر باکتریسید دارد ولی بر علیه استافیلوکوک و باکتری های گرم منفی کمتر موثر است.

عوارض جانبی:
حساسیت پوستی با مصرف دارو مشاهده شده است.

تداخلات دارویی:
کلروکسی لنول با سورفکتانت های غیریونی و متیل سلولز ناسازگار است.

توصیه های دارویی:
از خوردن محلول کلروکسی لنول باید جداض خودداری شود.

اشکال داروئی:

محلول بهتول 5% 4 لیتر
محلول بهتول 5% 1 لیتر
محلول بهتل 5% 150 میلی لیتر

BEHTOL 5% 4L SOL
BEHTOL 5% 1L SOL
BEHTOL 5% 150ML SOL