اطلاعات داروی ادالت کلد Adult cold (قرص، کپسول)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو: Adult cold

گروه دارویی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics 

داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها

مصرف در بارداری:

موارد مصرف:

کاهش علائم سرماخوردگی (ترکیب استامینوفن، پسودوافدرین، دیفن هیدرامین، کلرفنیرامین، دکسترومتورفان و فنیل افرین)

مکانیسم اثر:

فارماکوکینتیک:

موارد منع مصرف:

هشدارها:

عوارض جانبی:

تداخل دارویی:

نکات قابل توصیه:

مقدار مصرف:

1قرص هر 4تا 6 ساعت تجویز می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):

نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده

قرص ادالت کلد داروپخش

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

 

قرص آوی گریپ

داروسازی آوه سینا [ ایران ]

 

قرص دگزتاکلد

داروسازی امین [ ایران ]

 

قرص دکستاکلد-سی

داروسازی امین [ ایران ]

 

قرص سوپرا کلد

داروسازی امین [ ایران ]

 

قرص سوپراکلد-دی

داروسازی امین [ ایران ]

 

قرص ادالت کلد امین

داروسازی امین [ ایران ]

 

قرص اگزاکلد

داروسازی اکسیر [ ایران ]

 

قرص ناپروکلد

داروسازی ایران دارو [ ایران ]

 

قرص ناژو کلد

داروسازی ایران ناژو [ ایران ]

 

قرص بایلنول کلد

داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]

 

قرص بایلنول کلد فورت

داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]

 

قرص بایوکلد

داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]

 

قرص بایوکلد فورت

داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]

 

قرص زوکامکس

داروسازی تسنیم [ ایران ]

 

قرص زوکاماکس پلاس

داروسازی تسنیم [ ایران ]

 

قرص گریفن

داروسازی تهران دارو [ ایران ]

 

قرص فورت گریفن(روز و شب)

داروسازی تهران دارو [ ایران ]

 

قرص فلو گریفن(روز و شب)

داروسازی تهران دارو [ ایران ]

 

قرص کاف گریفن(روز و شب)

داروسازی تهران دارو [ ایران ]

 

قرص فورت گریفن(روز و شب)

داروسازی تهران دارو [ ایران ]

 

قرص گریفن ادالت

داروسازی تهران دارو [ ایران ]

 

قرص رلی کل

داروسازی تولید دارو [ ایران ]

 

قرص ادالت کلد-جالینوس

داروسازی جالینوس [ ایران ]

 

قرص ادالت کلد خوارزمی

داروسازی خوارزمی [ ایران ]

 

کپسول سافت ژل ژلوفن-سینوس

داروسازی دانا [ ایران ]

 

کپسول نرم کلد-ژل

داروسازی دانا [ ایران ]

 

قرص کلد استاپ رازک

داروسازی رازک [ ایران ]

 

قرص کلدیرام

داروسازی راموفارمین [ ایران ]

 

قرص رها کلد دی

داروسازی رها [ ایران ]

 

قرص رهامون

داروسازی رها [ ایران ]

 

قرص ادالت کلد روزدارو

داروسازی روز دارو [ ایران ]

 

قرص کلداپلکس

داروسازی روز دارو [ ایران ]

 

کپسول نرم جنی کلد(دی)

داروسازی ژنیان فارمد [ ایران ]

 

کپسول نرم جنی کلد(نایت)

داروسازی ژنیان فارمد [ ایران ]

 

قرص گریپین تری

داروسازی شفا [ ایران ]

 

قرص گریپین 1

داروسازی شفا [ ایران ]

 

قرص گریپین 2

داروسازی شفا [ ایران ]

 

قرص کلد اوت

داروسازی شهر دارو [ ایران ]

 

قرص کلد اوت فورت

داروسازی شهر دارو [ ایران ]

 

قرص عبیدی کلد

داروسازی عبیدی [ ایران ]

 

قرص عبیدی کلد فورت

داروسازی عبیدی [ ایران ]

 

قرص ادالت کلد-عبیدی

داروسازی عبیدی [ ایران ]

 

قرص کلداکس

داروسازی عبیدی [ ایران ]

 

قرص کلداکس روز & شب

داروسازی عبیدی [ ایران ]

 

قرص کوریزان روز و شب

داروسازی عبیدی [ ایران ]

 

قرص کوریزان

داروسازی عبیدی [ ایران ]

 

قرص ادالت کلد فارماشیمی

داروسازی فارماشیمی [ ایران ]

 

قرص کلد استاپ

داروسازی لقمان [ ایران ]

 

قرص میناکلد

داروسازی مینا [ ایران ]

 

قرص دی کلد

داروسازی مینو [ ایران ]

 

قرص نایت کلد

داروسازی مینو [ ایران ]

 

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):

نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده

ADULT COLD DAROUPAKHSH TAB

دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

 

AVIGRIPPE TAB

داروسازی آوه سینا [ IRAN ]

 

DEXTACOLD TAB

داروسازی امین [ IRAN ]

 

DEXTACOLD-C TAB

داروسازی امین [ IRAN ]

 

SUPRACOLD TAB

داروسازی امین [ IRAN ]

 

SUPRACOLD-D TAB

داروسازی امین [ IRAN ]

 

ADULT COLD AMIN TAB

داروسازی امین [ IRAN ]

 

EXACOLD TAB

داروسازی اکسیر [ IRAN ]

 

NAPROCOLD TAB

داروسازی ایران دارو [ IRAN ]

 

NAJO COLD TAB

داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]

 

BIOLENOL COLD TAB

داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]

 

BIOLENOL COLD FORT TAB

داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]

 

BIOCOLD TAB

داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]

 

BIOCOLD FORT TAB

داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]

 

ZOCAMAX TAB

داروسازی تسنیم [ IRAN ]

 

ZOCAMAX PLUS TAB

داروسازی تسنیم [ IRAN ]

 

GRIPHEN TAB

داروسازی تهران دارو [ IRAN ]

 

FORTE GRIPHEN (DAY & NIGHT) TAB

داروسازی تهران دارو [ IRAN ]

 

FLU GRIPHEN (DAY AND NIGHT) TAB

داروسازی تهران دارو [ IRAN ]

 

COUGH GRIPHEN (DAY & NIGHT) TAB

داروسازی تهران دارو [ IRAN ]

 

FORTE GRIPHEN (DAY & NIGHT) TAB

داروسازی تهران دارو [ IRAN ]

 

GRIPHEN ADULT TAB

داروسازی تهران دارو [ IRAN ]

 

RELICOL TAB

داروسازی تولید دارو [ IRAN ]

 

ADULT COLD-JALINOUS TAB

داروسازی جالینوس [ IRAN ]

 

ADULT COLD KHARAZMI TAB

داروسازی خوارزمی [ IRAN ]

 

GELOFEN-SINUS SOFT GEL CAP

داروسازی دانا [ IRAN ]

 

COLD-GEL CAP(SOFT GEL)

داروسازی دانا [ IRAN ]

 

COLD STOP RAZAK TAB

داروسازی رازک [ IRAN ]

 

COLDIRAM TAB

داروسازی راموفارمین [ IRAN ]

 

RAHA COLD DAY TAB

داروسازی رها [ IRAN ]

 

RAHAMOON TAB

داروسازی رها [ IRAN ]

 

ADULT COLD RUZDAROU TAB

داروسازی روز دارو [ IRAN ]

 

COLDPLEX TAB

داروسازی روز دارو [ IRAN ]

 

GENICOLD(DAY) CAP(SOFTGEL)

داروسازی ژنیان فارمد [ IRAN ]

 

GENICOLD(NIGHT) CAP(SOFT GEL)

داروسازی ژنیان فارمد [ IRAN ]

 

GRIPIN3 TAB

داروسازی شفا [ IRAN ]

 

GRIPIN 1 TAB

داروسازی شفا [ IRAN ]

 

GRIPIN 2 TAB

داروسازی شفا [ IRAN ]

 

COLD OUT TAB

داروسازی شهر دارو [ IRAN ]

 

COLD OUT FORT TAB

داروسازی شهر دارو [ IRAN ]

 

ABIDI COLD TAB

داروسازی عبیدی [ IRAN ]

 

ABIDI COLD FORT TAB

داروسازی عبیدی [ IRAN ]

 

ADULT COLD-ABIDI TAB

داروسازی عبیدی [ IRAN ]

 

COLDAX TAB

داروسازی عبیدی [ IRAN ]

 

COLDAX DAY & NIGHT TAB

داروسازی عبیدی [ IRAN ]

 

CORIZAN DAY & NIGHT TAB

داروسازی عبیدی [ IRAN ]

 

CORIZAN TAB

داروسازی عبیدی [ IRAN ]

 

ADULT COLD PHARMACHEMI TAB

داروسازی فارماشیمی [ IRAN ]

 

COLD STOP TAB

داروسازی لقمان [ IRAN ]

 

MINACOLD TAB

داروسازی مینا [ IRAN ]

 

DAY COLD TAB

داروسازی مینو [ IRAN ]

 

NIGHT COLD TAB

داروسازی مینو [ IRAN ]