اطلاعات داروی دی کبالت ادتا Dicobalt Edetate

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Dicobalt Edetate
گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شل کننده ها و آنتاگونیست ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

این دارو در درمان مسمومت شدید با سیانور به کار می رود.


مکانیسم اثر:

تر کیبات کبالت کمپلکس پایداری با سیانور به کار می رود.


فارماکوکینتیک:

به صورت کمپلکس با سیانید از راه کلیه ها دفع می گردد


موارد منع مصرف:

  1. همانند بقیه ترکیبات EDTA در بی ادراری و کم ادراری نباید استفاده شود .
  2. به دلیل عوارض سمی، و همچنین مواردی که مسمو میت با سیانید ثابت نشده باشد باید خوداری کرد.
  3. دارو با هدف پیشگیری نباید استفاده شود.


هشدارها:
عوارض جانبی:

این دارو ممکن است سبب بروز کمی فشار خون، تاکیکاردی، استفراغ و واکنش های آنافیلا کتیک شود.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

مقدار 300 میلی گرم (20 میلی لیتر)از دارو طی یک دقیقه به صورت وریدی تزریق می شود . پس از ان بلا فاصله مقدار 50 میلی لیتر محلول دکستروز 50 د صد از طریق همان سوزن تزریق می شود . در صورت لزوم می توان تزریق دارو و دکستروز را تکرار کرد.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Injection:300 mg/20 ml


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):