باسیتراسین Bacitracin

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Bacitracin
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

این دارو در درمان عفونت های ناشی از میکروارگانیسم های حساس مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

باسیتراسین از طریق تداخل در ساخت دیواره سلولی بر علیه اغلب باکتری های گرم مثبت (از جمله استافیلوکوک و استرپتوکوک ) و کلستریدیا موثر است.


فارماکوکینتیک:

جذب موضعی(مخاطی) این دارو ناچیز است.


موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

مواردی از بروز واکنشهای حساسیت مفرط و حتی آنافیلاکسی مشاهده شده اند.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

مصرف این دارو برای پیشگیری از بروز التهاب عفونی ملتحمه درنوزادان توصیه نمی شود.


مقدار مصرف:

یک یا چند بار در روز در چشم استفاده می شود.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Ophthalmic Ointment:500U/g


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):