کپسول زونپسی ZONEPSY
کپسول بایوساماید BIOSAMIDE
کپسول زونسماید ZONISAMIDE
قرص زونیساماید ZONISAMIDE
کپسول زونیتد زونی تد ZONITED
کپسول زونیسماید ZONISAMIDE
کپسول قرص زونی میکس ZONIMIX
کپسول زونیسماید اف سی پی ZONISAMIDE FCP

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Zonisamide
گروه دارویی: Antiepileptics
داروهای ضد صرع

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
WOCKHARDT داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی رازک داروسازی فاتک شیمی پارس
داروسازی ابوریحان داروسازی پور سینا داروسازی سها داروسازی لقمان
داروسازی الحاوی داروسازی تهران دارو داروسازی عبیدی

موارد مصرف:

این دارو به عنوان درمان کمکی در درمان تشنج پارشیل استفاده می شود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

این دارو از طریق دستگاه گوارش جذب و پیک سطح پلاسمائی آن 6-2 ساعت بعد از مصرف خوراکی حاصل می شود. وجود غذا فراهمی زیستی آنرا تغییر نمی دهد ولی زمان به پیک رسیدن پلاسمائی آنرا به تأخیر می اندازد. سطح ثابت پلاسمائی آن در عرض 2 هفته حاصل می شود. باند پروتئینی پلاسمائی آن پایین است. نیمه عمر حذفی آن حدود 63 ساعت است. دفع آن عمدتاً از طریق ادرار است. این دارو از جفت رد شده و در شیر مادر نیز پخش می شود.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

  1. در بیماران با سابقه حساسیت به سولفونامیدها مصرف آن ممنوع است.
  2. در بیماران با اختلال کبدی و کلیوی بایستی با احتیاط مصرف شود.
  3. هیدراتاسیون کافی جهت افزایش برون ده ادراری و کاهش خطر ایجاد سنگ کلیوی بخصوص در بیماران مستعد لازم است.


عوارض جانبی:

بی اشتهایی، تهوع، خواب آلودگی، گیجی، سردرد، تحریک پذیری و آشفتگی، واکنشهای پوستی شدید همانند استونس جانسون و نکرولیز سمی اپیدرم، آنمی آپلاستیک، آگرانولوستیوز، سنگ کلیه، افسردگی، روانپریشی، کندی روانی- حرکتی، کاهش تمرکز، نقائص تکلمی، آتاکسی، پارستزی، نیستاگموس، دیپلوپی، اختلالات گوارشی، خستگی، کاهش تعریق، هیپرترمی.


تداخل دارویی:

تداخلات آن با سایر داروهای ضد صرع پیچیده و غیر قابل پیش بینی است. لذا مونتیورینگ سطح خونی در هنگام درمان ترکیبی توصیه می شود داروهائی چون کاربامازپین، فنی توئین و فنوباربیتال و سدیم والپروات نیمه عمر این دارو را کاهش می دهد.


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

دوز معمول شروع در بالغین و نوجوانان بالای 16 سال 100 میلی گرم یک بار در روز از طریق خوراکی است که حداقل بعد از 2 هفته به 200 میلی گرم روزانه بصورت تک دوز یا در دو دوز منقسم افزایش می یابد. در صورت نیاز به افزایش دوز بیشتر، حداقل بفواصل 2 هفته ای، بمیزان 100 میلی گرم افزایش می یابد و تا حداکثر400 میلی گرم.
همانند سایر داروهای ضد صرع، قطع دارو ویا تبدیل آن به داروهای دیگر ضد صرع بایستی بتدریج و با احتیاط صورت گیرد.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کپسول زونیسماید 100 میلی گرم
WOCKHARDT [ هند ]
زیست دارو درمان پارس
کپسول زونپسی 50 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]

کپسول زونسپی 100 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]

قرص زونی میکس 100
داروسازی الحاوی [ ایران ]

کپسول زونی میکس 100 میلی گرم
داروسازی الحاوی [ ایران ]

کپسول بایوساماید 50 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]

کپسول بایوساماید 100 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]

قرص زونیساماید پورسینا 100 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]

کپسول زونیتد 50 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]

کپسول زونی تد 100 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]

کپسول زونسماید 100 میلی گرم رازک
داروسازی رازک [ ایران ]

کپسول زونسماید 100 میلی گرم سها چهارباغ
داروسازی سها [ ایران ]

کپسول زونیسماید-عبیدی 50 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]

کپسول زونیسماید-عبیدی 25 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]

کپسول زونیسماید اف سی پی 100 میلی گرم
داروسازی فاتک شیمی پارس [ ایران ]

کپسول زونیسماید اف سی پی 50 میلی گرم
داروسازی فاتک شیمی پارس [ ایران ]

کپسول زونیسماید اف سی پی 25 میلی گرم
داروسازی فاتک شیمی پارس [ ایران ]

کپسول زونیسماید لقمان 25 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]

کپسول زونیسماید 100 میلی گرم لقمان
داروسازی لقمان [ ایران ]

کپسول زونیسماید لقمان 50 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ZONISAMIDE Capsule 100 mg
WOCKHARDT [ INDIA ]
زیست دارو درمان پارس
ZONEPSY 50MG CAP
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]

ZONEPSY 100MG CAP
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]

ZONIMIX 100MG TAB
داروسازی الحاوی [ IRAN ]

ZONIMIX 100MG CAP
داروسازی الحاوی [ IRAN ]

BIOSAMIDE 100MG CAP
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]

ZONISAMIDE PURSINA 100MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]

ZONITED 50MG CAP
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]

ZONITED 100MG CAP
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]

ZONISAMIDE RAZAK 100MG CAP
داروسازی رازک [ IRAN ]

ZONISAMIDE-SOHA CHARBAGH 100MG CAP
داروسازی سها [ IRAN ]

ZONISAMIDE-ABIDI 50MG CAP
داروسازی عبیدی [ IRAN ]

ZONISAMIDE-ABIDI 25MG CAP
داروسازی عبیدی [ IRAN ]

ZONISAMIDE FCP 100MG CAP
داروسازی فاتک شیمی پارس [ IRAN ]

ZONISAMIDE FCP 50MG CAP
داروسازی فاتک شیمی پارس [ IRAN ]

ZONISAMIDE FCP 25MG CAP
داروسازی فاتک شیمی پارس [ IRAN ]

ZONISAMIDE LOGHMAN 50MG CAP
داروسازی لقمان [ IRAN ]

ZONISAMIDE LOGHMAN 25MG CAP
داروسازی لقمان [ IRAN ]

ZONISAMIDE LOGHMAN 100MG CAP
داروسازی لقمان [ IRAN ]