اطلاعات داروی کلسیم دی سدیم ادتا Calcium Disodium Edetate

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Calcium Disodium Edetate
گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شل کننده ها و آنتاگونیست ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

این دارو در درمان مسمومیت حاد و مزمن با سرب و بعضی فلزات سنگین و همچنین در آنسافالوپاتی ناشی از ان استفاده می گردد.


مکانیسم اثر:

فلزات سنگین مانند مانند سرب ، بسهولت جانشین کلسیم موجود در این دارو شده و در نتیجه کمپلکس پایداری تشکیل می شود که از طریق ادرار دفع می گردد .


فارماکوکینتیک:

از راه تزریقی بخوبی جذب می گردد نیمه عمر دفع دارو حدود 60-20 دقیقه است و از راه کلیه ها دفع می شود.


موارد منع مصرف:

دارو در بی ادراری و کم ادراری نباید مصرف می شود.


هشدارها:

به دلیل عوارض سمی و کشنده ان از انفوزیون سریع داخل وریدی خوداری گردد وحتی الامکان به صورت عضلانی استفاده شود.


عوارض جانبی:

%15احتمال نکروز لوله های کلیوی به خصوص در کم ادراری وجود دارد.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

یک گرم دارو از با 500-250 میلی لیتر محلول کلرور سدیم تزریقی یا محلول د کستروز 5% رقیق می شود.

بزر گسالان : در بزرگسالان بدون علایم بالینی این محلول در مد ت حداقل یک ساعت دو بار در روز و به مدت 5 روز انفوزیون وریدی می شود و سپس در مان به مدت دو روز قطع می گردد و در صورت لزوم پس از ان به مدت 5 روز از سر گرفته می شود. در افراد با مسمو میت متو سط یا بدون علامت نباید بیشتر از سر گرفته می شود . در افراد مسمو میت متوسط یا بدون علامت نباید بیشتر از mg/kg/day50 مصرف می گردد. تجویز عضلانی دارو نباید از 35mg/kgدوبار در روز (مقدار کل 75mg/kg/day)تجاوز کند.

کودکان: همبن مقدار مصرف روزانه باید در فواصل 12-8 ساعته تجویز گردد و درمان برای 5-3 روز ادامه یابد. دومین دوره درمان پس از یک دوره استراحت چهار روز یا بیشتر شروع می شود.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir اشکال دارویی:

Injection:50mg/ml


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):