اطلاعات داروی آستامینوفن کودئین دی پی Acetaminophen Codeine (قرص، کپسول)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو: Acetaminophen+Codeine

گروه دارویی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics 

داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها

مصرف در بارداری:

اطلاعات دارویی:

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):

نام تجاری دارو شرکت تولیدکننده توضیحات تولید کننده

استامینوفن کدئین دی پی 310میلی گرم دارو پخش - کارخانه

قرص کدامول 310میلی گرم داروسازی آریا

قرص استامینوفن کدئین البرزدارو 310میلی گرم داروسازی البرز دارو

قرص استامینوفن کدئین امین 310میلی گرم داروسازی امین

استامینوفن کدئین-اکسیر 310میلی گرم داروسازی اکسیر

استامینوفن کدئین پورسینا 310 میلی گرم داروسازی پور سینا

قرص استامینوفن کدئین تهران دارو 310میلی گرم داروسازی تهران دارو

قرص استامینوفن کدئین تهران شیمی 310 میلی گرم داروسازی تهران شیمی

قرص استامینوفن کدئین-جالینوس 310میلی گرم داروسازی جالینوس

قرص استامینوفن کدئین-حکیم 310 میلی گرم داروسازی حکیم

قرص استامینوفن کدئین خوارزمی 310میلی گرم داروسازی خوارزمی

کپسول ژلاتین استامینوفن کدئین دانا 310میلی گرم داروسازی دانا

قرص استامینوفن کدئین روزدارو 310میلی گرم داروسازی روز دارو

قرص استامینوفن سامی ساز310میلی گرم داروسازی سامی ساز

قرص استاکدین 310میلی گرم داروسازی سبحان دارو

قرص استامینوفن کدئین سها 310 میلی گرم داروسازی سها

قرص شفا-استامینوفن کدئین 310میلی گرم داروسازی شفا

قرص استامینوفن کدئین اس اچ دی 310میلی گرم داروسازی شهر دارو

قرص کداست 310میلی گرم داروسازی عبیدی

قرص استامینوفن کدئین فاخر 310میلی گرم داروسازی فاخر

استامینوفن کدئین فارماشیمی 310میلی گرم داروسازی فارماشیمی

استامینوفن کدئین لقمان 310 میلی گرم داروسازی لقمان

قرص اکسترافن 310میلی گرم داروسازی مداوا

استامینوفن کدئین ام دی 310 میلی گرم داروسازی مهر دارو

قرص استامینوفن کدئین مینا 310 میلی گرم داروسازی مینا

قرص استامینوفن کدئین-مینو 310میلی گرم داروسازی مینو

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):

نام تجاری دارو شرکت تولیدکننده توضیحات تولید کننده

ACETAMINOPHEN CODEINE DP (300+10)MG TAB دارو پخش - کارخانه

CODAMOL 300/10MG TAB داروسازی آریا

ACETAMINOPHEN CODEINE ALBORZDAROU (300+10)MG TAB داروسازی البرز دارو

ACETAMINOPHEN CODEINE AMIN (300+10)MG TAB داروسازی امین

ACETAMINOPHEN CODEINE-EXIR (300+10)MG TAB داروسازی اکسیر

ACETAMINOPHEN CODEINE PORSINA 300/10MG TAB داروسازی پور سینا

ACETAMINOPHEN CODEINE TEHRANDAROU (300+10)MG TAB داروسازی تهران دارو

ACETAMINOPHEN CODEINE TEHRANCHEMIE (300+10)MG TAB داروسازی تهران شیمی

ACETAMINOPHEN CODEINE-JALINOUS 300/10MG TAB داروسازی جالینوس

ACETAMINOPHEN CODEINE-HAKIM (300+10)MG TAB داروسازی حکیم

ACETAMINOPHEN CODEINE KHARAZMI (300+10)MG TAB داروسازی خوارزمی

ACETAMINOPHEN CODEINE DANA 300/10MG SOFT GEL CAP داروسازی دانا

ACETAMINOPHEN CODEINE RUZDAROU (300+10)MG TAB داروسازی روز دارو

ACETAMINOPHEN CODEINE SAMISAZ 300/10MG TAB داروسازی سامی ساز

ACETACODIN (300+10)MG TAB داروسازی سبحان دارو

ACETAMINOPHEN CODEINE SOHA (300+10)MG TAB داروسازی سها

SHAFA-ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB داروسازی شفا

ACETAMINOPHEN CODEINE SHD (300+10)MG TAB داروسازی شهر دارو

CODACET (300+10)MG TAB داروسازی عبیدی

ACETAMINOPHEN CODEINE FAKHER (300+10)MG TAB داروسازی فاخر

ACETAMINOPHEN CODEINE PHARMACHEMI (300+10)MG TAB داروسازی فارماشیمی

ACETAMINOPHEN CODEINE LOGHMAN(300+10)MG TAB داروسازی لقمان

EXTRAFEN (300+10)MG TAB داروسازی مداوا

ACETAMINOPHEN CODEINE MD (300+10)MG TAB داروسازی مهر دارو

ACETAMINOPHEN CODEINE MINA (300+10)MG TAB داروسازی مینا

ACETAMINOPHEN CODEINE-MINOO (300+10)MG TAB داروسازی مینو