اطلاعات داروی بوتولینوم توکسین Botulinum Toxins

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: داروهای شل کننده عضلات

موارد مصرف:
فلج کننده عضلات.

  • درمان اسپاسم همی فاسیال، بلفارواسپاسم، اسپاسیتی اندام تحتانی همراه با سکته
  • درمان استرابیسموس و هایپرهیدروزیس
  • درمان آرایشی برای رفع چین و چروک های صورت

مکانیسم اثر:
دارو از طریق مهار ریلیز استیل کولین وابسته به یون کلسیم سبب بلوک نوروماسکولار ترمینال های اعصاب حرکتی شده و سبب کاهش پتانسیل عمل در صفحه محرکه انتهایی و در نتیجه ایجاد فلج شل می شود.

عوارض جانبی:
الف- احساس سوزش گذرا، کبودی در سایت تزریق، واکنش های حساسیتی، تشنج، آریتمی و انفارکتوس میوکارد
ب- در صورت تزریق در ماهیچه های اطراف چشم احتمال افتادگی پلک، فوتوفوبیا، تعریق صورت، اشک ریزش و دوبینی وجود دارد.
ج- در صورت تزریق در اندام تحتانی احتمال افتادن، درد پا، ضعف در محل تزریق، ضعف عمومی وجود دارد.

تداخلات دارویی:
از نظر تئوریکال تجویز همزمان بوتولینوم با داروهای دارای فعالیت بلوک کننده نوروماسکولار نظیر آمینوگلیکوزیدها و اسپکتینومایسین سبب تشدید اثر دارو می شود.

هشدار ها:

  • مصرف این دارو در بیماران میاستنی گراویس منع مصرف دارد.
  • این دارو در بیماران با مشکل در بلع یا تنفس باید با احتیاط مصرف شود.

اشکال داروئی:

پودر قابل تزریق نورونوکس 100 واحد
پودر قابل تزریق دیسپورت 500 واحد
پودر قابل تزریق دیسپورت 300 واحد
پودر قابل تزریق نورونوکس 50 واحد
پودر قابل تزریق لئوفلیزه زنومین 100 واحد
پودر قابل تزریق لئوفلیزه زنومین 50 واحد

NEURONOX Injection,Powder 100IU
DYSPORT Injection,Powder 500 IU
DYSPORT Injection,Powder 300 IU
NEURONOX Injection,Powder 50 IU
XEOMIN 100 UNITS INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED
XEOMIN 50 UNITS INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED